بررسی عوامل مؤثر بر بازاریابی صادراتی فرش دستباف استان کرمان

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان

3 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز رفسنجان

4 دانشجوی مدیریت صنعتی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

     امروزه ایران با رقابت شدید در حوزة فرش از سوی کشورهای شرق و جنوبشرق آسیا روبه­رو است و از طرفی کشور چین با ورود کالاهای ارزان قیمت و تقلبی به بازار جهانی، اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله ایران را تهدید می­کند. با توجه به این مهم بر آّن شدیم تا عوامل مؤثر بر بازاریابی صادراتی فرش دستباف استان کرمان را مورد بررسی قرار دهیم. به منظور جمع­آوری داده­ها 70 پرسشنامه در اختیار صادرکنندگان، واردکنندگان، افراد آگاه در اتاق  بازرگانی و شرکت سهامی فرش در استان کرمان قرار گرفت که در مجموع تعداد 39 پرسشنامه به طور کامل تکمیل و جمع­آوری شد. هم­چنین برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون دوجمله­ای استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از تأیید روابط معنی­دار میان هر یک از چهار عامل استراتژی، مدیریت، عوامل محیطی و آمیختة بازاریابی و بازاریابی صادراتی فرش دستباف است.

کلیدواژه‌ها


- الوداری، حسن، (1384)، بازاریابی و مدیریت بازار، چ دوم‌، انتشارات دانشگاه پیام نور، کاتلر، فیلیپ و گری آرمسترانگ، (1385)، اصول بازاریابی ، ترجمه  بهمن فروزنده، چ هفتم، نشر آموخته.
- دفت، (1381)، مبانی تئوری و طراحی سازمان، مترجم: علی پارسائیان و محمد اعرابی، چ دوم، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
- دنیادیده، (1379)، علی؛ بررسی علل سقوط ارزش اقتصادی فرش دستباف ایران در بازارهای اروپا،مرکز تحقیقات فرش دستباف ایران.
- کاتلر، فیلیپ،(1382)، مدیریت بازاریابی، تجزیه و تحلیل، برنامه­ریزی، اجرا و کنترل، مترجم: بهمن فروزنده، انتشارات آتروپات.
- کاتلر، (1379)، فیلیپ و گری آرمسترانگ، اصول بازاریابی، مترجم: علی پارسائیان، انتشارات ادبستان.
- ونوس، داور  و همکاران، (1385 )،  تحقیقات بازاریابی : نگرشی کاربردی، انتشارات سمت یاوری، حسین، (1373)، نگاهی به قابلیتهای فرش دستباف از  نظر ایجاد اشتغال مولد و درآمد،  مجله تعاون، شماره 35، ص 14 تا 17.
- Anderson, E, Day GS , Ranga VK (1997)," Strategic channel design". Sloan Manage Review ; 38: 59-69 (summer).
- Cho, S., Baek, S., & Kim, J. (2007), Exploring artificial intelligence based data fusion for conjoint analysis. Expert systems with Applications, 32 (1), 1-11.
-Czinkota MR, Ronkainen IA.(1998) International marketing forth worth , TX: The Dryden Press.
- Jaworksi BJ, Kohli Ak (1993). Market orientation, antecedents and consequences J Mark; 57(3): 53-70 [July].
- Maurer and Liu, (2007), Developing effective e-recruiting websites: Insights for managers from marketers, Business Horizons 50 (4)(2007), PP. (305-314).
- Rust Roland T, Thompson Debora V (2006). How does marketing strategy change in a service- based world? The service- dominant Logic of Marketing. Armonk, NY: M.E. sharpe.
- Vargo Stephenl, Lusch Robert F.(2004), Evolving to a new dominant Logic for marketing. J Mark; 68 (1): 1-17.