نویسنده = محمدعلی فیض‌پور
موجودی سرمایه و رشد صنایع تولیدی در ایران

دوره 8، شماره 2، دی 1402، صفحه 51-71

10.22103/jdc.2022.20008.1288

افضل بیک محمدی؛ محمدعلی فیض‌پور؛ کاظم یاوری