نویسنده = محمد حسن ابراهیمی سرو علیا
شناسایی و رتبه‌بندی اطلاعات مالی و غیرمالی تأثیرگذار برعملکرد شرکت‌ها با تأکید بر چرخه‌های سیاسی و تجاری

دوره 8، شماره 2، دی 1402، صفحه 197-218

10.22103/jdc.2022.20006.1285

محمدجواد سلیمی؛ علی رحمانی؛ محمد حسن ابراهیمی سرو علیا؛ کیوان شیخی