الگوسازی تأثیر نوسانات و نااطمینانی نرخ ارز بر واردات بخش کشاورزی ایران (رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توضیحی غیرخطی NARDL)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه پژوهشی سیاست‌های کشاورزی و غذا، مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی، تهران، ایران.

10.22103/jdc.2022.18146.1154

چکیده

هدف: مطالعه حاضر اثر نااطمینانی نرخ ارز بازار آزاد (غیررسمی) بر واردات بخش کشاورزی ایران در دوره زمانی 1396-1371 را با استفاده از داده‌های سالانه مورد بررسی قرار داده است.
 روش: الگوی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته نمایی(EGARCH)  برای استخراج نوسانات  نرخ ارز و از واریانس شرطی برای تخمین نااطمینانی نرخ ارز و از دو روش خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) و خودرگرسیونی با وقفه‌های توضیحی غیرخطی (NARDL) برای برآورد تأثیر نوسانات و نااطمینانی ارزی بر واردات بخش کشاورزی استفاده شده است.
 یافته‌ها: نتایج حاکی از آن است که نرخ ارز بازار آزاد همواره تأثیر مثبت و افزایشی بر ارزش واردات بخش کشاورزی (که عمدتاً کالاهای نهاده‌ای و واسطه‌ای) دارد. علاوه بر آن، بررسی ارتباط غیرخطی میان نااطمینانی نرخ ارز و واردات بخش کشاورزی نشان می‌دهد که نااطمینانی مثبت (افزایشی) ارز، اثر کاهشی بر واردات بخش کشاورزی دارد و نااطمینانی منفی (کاهشی) اثر افزایشی بر واردات بخش کشاورزی داشته است.
نتیجه‌گیری: نااطمینانی نرخ ارز باید به عنوان یک مسئله مهم از سوی سیاستگذاران اقتصادی برای کاهش ریسک جریان‌های تجاری مدنظر قرار گیرد. استفاده از ابزارهایی پوشش ریسک نرخ ارز، شفاف کردن سیاست‌ها ارزی دولت برای کاهش ریسک ناشی از نوسانات و نااطمینانی نرخ ارز برای تأمین جریان مستمر نهاده‌های وارداتی کشاورزی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابوالحسن بیگی، هانا و مهدوی، ابوالقاسم (1398). رابطه نرخ ارز با تراز تجاری ایران تحت شرایط نااطمینانی (رویکرد غیرخطی). مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 8(32)، 17-1.
افسری بادی، رضا؛ نائب یزدی، آرش و معافی، سیده فاطمه (1398). اثر نوسانات نرخ ارز بر تجارت ایران با شش کشور اصلی. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، 7(25)، 25-7.
اقبالی، علیرضا؛ حلافی، حمیدرضا و گسگری، ریحانه (1383). انحراف نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 4(14)، 188-167.
الیاسپور، بهنام؛ احمدی شادمهری، محمدطاهر؛ لطف علیپور، محمدرضا و فلاحی، محمدعلی (1397). تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری ایران رهیافت الگوی تلاطم تصادفی نامتقارن. پژوهشنامه بازرگانی، 88(22)، 255-207.
آشنا، ملیحه و لعل خضری، حمید (1400). همبستگی پویای نوسان نرخ ارز، صادرات و واردات با نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی (کاربرد الگوی M-GARRCH  رهیافت .(DCC فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 10(37)، 167-135.
توکلی، اکبر وسیاح، محسن (1389). تأثیر نوسانات نرخ ارز بر فعالیت‌های اقتصادی کشور. فصلنامه پول و اقتصاد، 3(2)، 77-59.
زمانی، فهیمه و مهرابی بشرآبادی، حسین (1393). بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر تجارت محصولات کشاورزی در ایران، فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 6 (22)، 28-13.
شافعی، سیما؛ بستان، یدالله؛ فتاحی اردکانی، احمد؛ جهانگیرپور، درنا و عرفانی مقدم، رحمان (1399). پیش‌بینی و بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر واردات بخش کشاورزی ایران. فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 12(47)، 150-120.
فتحی، فاطمه و قربانیان، عفت (1400). مدیریت ریسک واردات ذرت دامی ایران. اقتصاد و توسعه کشاورزی، 35(2)، 191-179.
لعل خضری، حمید و جعفری صمیمی، احمد (1399). تأثیر نامتقارن تکانه‌های نرخ ارز بر توزیع درآمد در ایران: رویکرد.NARDL  اقتصاد مالی، 14(53)، 64-45.
مهرابی بشرآبادی، حسین و جاودان، ابراهیم (1390). تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد بخش کشاورزی در ایران .فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 3(9)، 46-27.
References
Abolhasanbeigi, H., & Mahdavi, A. (2020). The effect of exchange rate on Iranian trade balance under uncertainty. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 8(32), 1-17 [In Persian].
Afsari Badi R., Nayeb Yazdi A., & Moafi S.F. (2019). The effect of exchange rate volatility on Iran’s bilateral trade in six major countries. Quarterly Journal of Fiscal and Economics Policies, 7(25), 7-29 [In Persian].
Aguerre, R.B., Fuertes, A.M., & Phylaktis, K. (2012). Exchange rate pass-through into import prices revisited. Journal of International Money, 31, 818-844.
Arize, A.C., Osang, T., & Slottje, D.J. (2000). Exchange-rate volatility and foreign trade: Evidence from thirteen LDC's. Journal of Business & Economic Statistics, 18(1), 10-17.
Ashena, M., & Laal khezri, H. (2021). Dynamic correlation of exchange rate, export and import volatility with the global economic policy uncertainty index (Application of M-GARRCH and DCC Approach). Journal of Applied Economics Studies in Iran, 10(37), 135-167 [In Persian].
Asteriou, D., Masatci, K., & Pilbeam, K. (2016). Exchange rate volatility and international trade: International evidence from the MINT countries. Economic Modelling, 58, 133-140.
Auboin, A., & Ruta, M., (2013). The Relationship between exchange rates and international trade: A literature Review. World Trade Review, 12(3), 577–605.
Bahmani-Oskooee, M., & Arize, A.C. (2020). On the asymmetric effects of exchange rate volatility on trade flows: evidence from Africa. Emerging Markets Finance and Trade, 56(4), 913-939.
Baum, C.F., & Çağlayan, M. (2010). On the sensitivity of the volume and volatility of bilateral trade flows to exchange rate uncertainty, Journal of International Money and Finance, 29(1), 79-93.
Chit, M.M., Rizov, M., & Willenbockel, D. (2010). Exchange rate volatility and exports: new empirical evidence from the emerging East Asian economies. World Economy, 33(2), 239-263.
Constantinescu, C., Mattoo, A., & Ruta, M. (2020). Policy uncertainty, trade and global value chains: Some facts, many questions. Review of Industrial Organization, 57(2), 285-308.
Doğanlar, M. (2002). Estimating the impact of exchange rate volatility on exports: evidence from Asian countries. Applied Economics Letters, 9(13), 859-863.
Eghbali, A., Halafi, H., & Gasgari, R. (2004). Real exchange rate deviation and economic growth in the Iranian economy. Journal of Economic Research, 4(14), 167-188 [In Persian].
Elyaspour, B., Ahmadi shadmehri, M., Lotfalipour, M., & Falahi, M. (2018). The effect of exchange rate uncertainty on the trade balance of Iran: The asymmetric stochastic volatility model. Iranian Journal of Trade Studies, 22(88), 207-255 [In Persian].
Fathi, F., & Ghorbanian, E. (2021). Risk management of Iran’s corn import. Journal of Agricultural Economics and Development, 35(2), 179-191 [In Persian].
Fofanah, P. (2020). Effects of exchange rate volatility on trade: Evidence from West Africa. Journal of Economics and Behavioral Studies, 12(3), 32-52.
Granger C.W., & Yoon G. )2002(. Hidden Cointegration, University of California, Working Paper
Hall, S.G.H., Swamy, P., Tavlas, G., & Ulas, M. (2010). Exchange rate volatility and export performance: do emerging market economies resemble industrialized countries or other developing countries? Economic Modelling, 27(6), 1514-1521
Junttila, J., & Korhonen, M. (2012). The role of inflation regime in the exchange rate pass-through to import prices. International Review of Economics & Finance, 24, 88-96.
Lal-Khezri, H., & Jafari-Samimi, A. (2020). Asymmetric effect of exchange rate shocks on income distribution in Iran: NARDL approach. Financial Economics, 14(53), 45-65 [In Persian].
Mehrabi Boshrabadi, H., & Naghavi, S. (2011). Estimating energy demand in agricultural sector of Iran. Agricultural Economics Research, 3(10), 147-162 [In Persian].
Oskooee, B.M., & Hegerty, S.W. (2007). Exchange rate volatility and trade flows: A review article. Journal of Economic Studies, 34(3), 211-255.
Shafei, S., bostan, Y., Fatahiardakani, A., Jahangirpor, D., & Erfani, R. (2020). Predicting and studying the effect of uncertainty in the real exchange rate on the agricultural department imports of Iran. Agricultural Economics Research, 12(47), 125-150 [In Persian].
Sharma, C., & Pal, D. (2019). Does exchange rate volatility dampen imports? Commodity-level evidence from India. International Economic Journal, 33(4), 696-718.
Sharma, C., & Paramati, S.R. (2021). Does economic policy uncertainty dampen imports? Commodity-level evidence from India. Economic Modelling, 94(C), 139-149.
Shin Y., Yu B., & Greenwood-Nimmo M.J. )2011(. Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ardl framework. Available at SSRN: http:ssrn.com.abstract=1807745 or http:dx.doi.org.10.2139.ssrn.1807745.
Sun, C., Kim, M., Koo, W., Cho, G. & Jin, H. (2002). The effect of exchange rate volatility on wheat trade worldwide, Working Paper, Center for Agricultural Policy and Trade Studies. (No. 1187-2016-93730).
Tavakoli, A., & Sayah, M. (2010). The impact of exchange rate fluctuations on economic activities in Iran. Journal of Monetary & Banking Research, 3(2), 59-77 [In Persian].
Yakub, M.U., Sani, Z., Obiezue, T.O., & Aliyu, V.O. (2019). Empirical investigation on exchange rate volatility and trade flows in Nigeria. Economic and Financial Review, 57(1), 23-46.
Zamani, F., & Mehrabi Boshrabadi, H. (2014). The effects of exchange rate volatility on agricultural trade in Iran. Agricultural Economics Research, 6(22), 13-28 [In Persian].