تحلیل تأثیر شوک‌های کلان اقتصادی بر متغیرهای سیاستی پولی و مالی در ایران با رویکرد قاعده تیلور: روش BVAR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 دانشیار گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

4 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

10.22103/jdc.2022.18949.1200

چکیده

هدف: تحلیل تأثیرتکانه‌های کلان اقتصادی برمتغیرهای سیاستی پولی و مالی در ایران با رویکرد قاعده تیلور در دوره زمانی 1399-1355.
 روش: متدلوژی مورد استفاده خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) است. با استفاده ازشاخص‌های Theilو RMSEمشخص گردید تابع پیشین لیترمن-مینسوتا دقیق ترین پیش بینی ارائه می‌دهد.
 یافته‌ها:یافته‌های پژوهش مبتنی برتوابع واکنش آنی درمدل اول نشان می‌دهد رفتارسیاست گذاران پولی نسبت به تکانه شکاف تولید در کوتاه مدت سیاست انبساطی می باشد و در بلندمدت اثرتکانه از بین خواهد رفت. نتایج مدل دوم نشان می‌دهد سیاست گذاران مالی نسبت به تکانه شکاف تولید در کوتاه مدت و بلندمدت سیاست انبساط را اجراکرده اند. بانک مرکزی نسبت به تکانه‌های تورم درکوتاه مدت رفتار انقباضی ازخود نشان داده ودر بلندمدت اثرتکانه از بین خواهد رفت. سیاستگذاران دولتی نسبت به تکانه شاخص قیمت مصرف کننده در کوتاه مدت رفتارانقباضی و در بلندمدت سیاست انبساطی اجرا کرده است.همچنین با ایجاد تکانه درنرخ ارز حقیقی اثرتکانه برنرخ رشدپایه پولی و مخارج دولت به ترتیب درکوتاه مدت منفی و مثبت و در بلندمدت اثرتکانه ماندگار نبوده و از بین خواهد رفت. نتایج تجزیه واریانس نشان می‌دهد در کوتاه مدت و بلندمدت شکاف تولید بیشترین تغییرات نرخ رشد پایه پولی ومخارج دولت را توضیح می‌دهد.
 نتیجه‌گیری:رفتار سیاستگذاران پولی و مالی نسبت به شکاف تولید صلاحدیدی و به تورم قاعده مند و نسبت به نرخ ارز حقیقی به ترتیب سیاست انقباضی و سیاست انبساطی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


التجائی، ابراهیم و ارباب افضلی، محمد (1391). اثرنامتقارن درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: کاربردی از الگوهای GARCH و SVAR. تحقیقات توسعه اقتصادی، 2(7)، 110-89.
ابونوری، اسمعیل،کریمی پتانلار، سعید و مردانی، محمدرضا (1389). اثر سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران:رهیافتی از روش خود رگرسیون برداری. پژوهشنامه اقتصادی، 10(38)، 143-117
تقی‌نژاد، عمران، وحیدبهمن، محمد (1391). قاعده گسترش یافته تیلور: مطالعه موردی ایران، 1357-1386. تحقیقات مدلسازی اقتصادی. (9)3، 19-1.
جعفری لیلاب، پری و حقیقت، جعفر (1399). بررسی اولویت‌های راهبردی سیاست‌های پولی و مالی در ایران، سیاست‌های راهبردی وکلان. 8(29) ،119-88.
زرین اقبال، حسن، جعفری صمیمی،احمد و طهرانچیان، امیر منصور (1397). تأثیراستقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم درایران. پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 8(30)، 54-33.
سهیلی،کیومرث، فتاحی، شهرام و سرخوندی، مهناز (1393). بررسی تقارن یا عدم تقارن عملکرد سیاست پولی با استفاده از رگرسیون کوانتایل. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 3(11)، 217-187
صیادی، محمد و خوشکلام خسروشاهی، موسی(1399). ارزیابی پویایی بین درآمد نفتی وGDP بدون نفت ایران با تأکید برمفهوم ناکارایی سرمایه گذاری. کاربرد مدل BVAR، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 10(38)، 140-119
صادقی شاهدان ، مهدی، صاحب هنر و عظیم‌زاده آرانی، حامد (1391). بررسی اثر شوک های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روش BVAR. پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، 1(4)، 124-91.
عرفانی، علیرضا وکسایی پور، ندا (1397). رفتار سیاست پولی طی ادوار تجاری در اقتصاد ایران با رویکردDSGE.  نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 5(4)، 80-53
علیزاده، محمد و فتح‌الهی، الهام (1397). رابطه بین درآمد مالیاتی و مخارج دولت در ایران:رویکرد نوین آزمون باند وعلیت تودا-یاماموتو. مجله اقتصادی، 18(8و7)، 86-47.
عظیمی حسینی، آنیتا، اکبری مقدم، بیت اله و اسدی مرتضی (1400). آثارنوسانات اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی بر چرخه‌های تجاری (با تأکید بر اقتصادهای نفتی و با رویکرد:BVAR ). پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 11(43)، 64-51.
قلی‌زاده کناری، صدیقه، پورفرج، علیرضا و جعفری صمیمی، احمد (1396). بررسی تطبیقی کارایی سیاست پولی بهینه درایران، نظریه‌های کاربردی اقتصاد. 4(4)، 60-27.
مجاب، رامین، برکچیان، سیدمهدی و نیلی، فرهاد (1392). توضیح تغییرات پایه پولی ومخارج دولت در ایران. پژوهش‌های پولی بانکی، 6(17)، 16-1.
متوسلی محمود و مزرعتی، محمد (1384). پیش‌ینی و تحلیل سیاستی از تقاضای حامل‌های انرژی در ایران (مدل‌هایBVAR ، VARو پیشنهاد مدل SBVAR). برنامه و بودجه، 4(8و7)، 76-29.
موسوی، میرحسین و سرخه‌دهی، فاطمه (1392). اثرات نامتقارن شوک‌های نفتی بر مخارج دولت و سرمایه‌گذاری کاربردی از قاعده مورک. پژوهشنامه اقتصادی، 13(50)، 141-123.
References
Abunouri, I., Karimi Patanlar, S., & Mardani, M.R. (2010). The effect of financial policy on macroeconomic variables of Iran's economy: an approach of vector autoregression. Economic Research Journal, 10(38), 117-143 [In Persian].
Alizadeh, M., & Fath Elahi, E. (2018). The relationship between tax revenue and government expenditure in Iran: the new approach of Band test and Toda-Yamamoto causality. Economic magazine, 18(7&8), 47-86 [In Persian].
Azimi Hosseini, A., Akbari Moghadam, B., & Asadi, M. (2021). The effects of economic fluctuations and monetary and financial policies on business cycles (with an emphasis on oil economies and with the approach: BVAR). Economic Growth and Development Research, 11(4)3, 51-64 [In Persian].
Bobau, A. (2015). Fiscal policy in emerging economies. A bayesian approach. Economics and Finance, 27, 612–620.
Büyükbas, T., Cem Çebi, A., Yılmaz, E. (2020). Interaction of monetary and fiscal policies in Turkey. Central Bank Review, 4(20), 193-203.
Cevik, E.I., Dibooglu, S., & Kutan, A.M. (2014). Monetary and fiscal policy interactions: Evidence from emerging European economies. Journal of Comparative Economics, 4(42), 1079–1091.
Christou, C., Naraidoo, R., Rangan, G., & Kim, W.J. (2018). Monetary policy reaction functions of the TICKs: A quantile regression approach. Journal Emerging Markets Finance and Trade. 54, 3552-3565.
Doan, T., Robert, L., & Sims, Ch. (1984). Forecasting and conditional projection using realistic prior distributions. Econometric Reviews, 3(1), 1-100.
Eltajai, I., & Arbab Afzali, M. (2012). Asymmetric effect of oil revenues on macroeconomic variables of Iran: Application of GARCH and SVAR models. Economic Development Research, 2(7), 110-89 [In Persian].
Enders, W. (2014). Applied Econometric Time Series, Publications WILEY, 4th Edition, 1-496.
Erfani, A., & Vakasaipour, N. (2018). Behavior of monetary policy during business cycles in Iranian economy with DSGE approach. Applied Theories of Economics, 5(4), 53-80 [In Persian].
Friedman, M. (1959). A Program for Monetary Stability, New York: Fordham University Press. PP. 1-110.
George, E.I., Sun, D., & Ni, S. (2008). Bayesian stochastic search for VAR model restrictions. Journal of Econometrics, 142(1), 553-580.
Gholizadeh Kanari, S., Porfaraj, A., & Jafari Samimi, A. (2017). Comparative study of the efficiency of optimal monetary policy in Iran, applied economic theories, 4(4), 27-60 [In Persian].
Gootjes, B., De Haan, J. (2020). Procyclicality of fiscal policy in European Union countries. Journal of International Money and Finance, 120, 102276.
Jafari Lilab, P., & Haqirat, J. (2020). Investigating strategic priorities of monetary and financial policies in Iran. Strategic Policies of Lawyers, 8(29), 88-119 [In Persian].
Javadi, F.M., Sushanta, K., Sousa, R.M. (2016). Fiscal and monetary policies in the BRICS: A panelVAR approach, Economic Modelling, 58, 535-542.
Jooste,Ch., Liu, G., Naraidoo, R. (2013). Analysing the effects of fiscal policy shocks in the South African economy. Economic Modelling, 1(32), 215-224.
Karagöz, K., Keskin, R. (2016). Impact of fiscal policy on the macroeconomic aggregates in Turkey: Evidence from BVAR Model. Procedia Economics and Finance, 38, 408-420.
Koop, G., & Korobilis, D. (2010). Bayesian multivariate time series methods for empirical macroeconomics. Foundations and Trends in Econometrics, 4(3), 267-358.
Kydland, P.E., & Prescott, E.C. (1977). Rules rather than discretion: The inconsistency of optimal plans. Journal of Political Economy, 85(3), 473-492.
Leeper, E.M. (1991). Equilibria under‘active’and‘passive’monetary and fiscal policies. Journal of Monetary Economice, 27(1), 129–147.
Litterman, B. (1981). A Bayesian Procedure for Forecasting with Vector Autoregression. Federal reserve Bank of Minneapolis, Working Paper.
Litterman, B. (1986). Forecasting with bayesian vector autoregression-five years of experience. Journal of Business and Economic Statistics, 4(1), 25-38.
Lucas, R.E. (1976). Econometric policy evaluation: A critique. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1, 19-46.
Motevaseli, M., & Mazreti, M. (2005). Forecasting and policy analysis of demand for energy carriers in Iran (BVAR, VAR models and proposed SBVAR model). Program and budget, 4(7&8), 29-76 [In Persian].
Majab, R., Barkchian, SM., & Nili, F. (2013). Explaining changes in monetary base and government spending in Iran. Banking Monetary Research, 6(17), 1-16 [In Persian].
Mousavi, M., & Sorekhdehi, F. (2013). Asymmetric effects of oil shocks on government spending and applied investment from Mork's rule. Economic Research Journal, 13(50), 123-141 [In Persian].
Mumtaz, H., Theodoridis, K. (2020). Dynamic effects of monetary policy shocks on macroeconomic volatility. 114, 262-282.
Musa,Y., Asare, B.K. (2013). Long and short run relationship analysis of monetary and fiscal policy on economic growth in Nigeria: A VEC model approach. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 10(5), 3044-3051.
Naraidoo. R., & Raputsoane, L. (2011). Optimal monetary policy reaction function in a model with target zones and asymmetric preferences for SouthAfrica. Economic Modelling, 28(1&2), 251–258.
Ono, Sh. (2021). The effects of monetary policy in Russia: A factor augmented VAR approach. Economic Systems, 45(3), 100904.
Sadeghi Shahdani, M., Saheb Honar, H., Azim Zadeh Arani, M., Hoseini Dolatabadi, S. (2013). Analysis of the effects of monetary shocks on macro variables in iran a bayesian VAR approach. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 1(4), 91-124 [In Persian].
Sayadi, M., & Khoshkalam, M. (2020). Assessing the dynamics between oil revenue and non-oil gdp with an emphasis on the concept of investment inefficiency; application of BVAR model. Economic Growth and Development Research, 10(38), 140-119 [In Persian].
Simons, H.C. (1939). Rules versus authorities in monetary policy. The Journal of Political Economy. 44(1), 1-30.
Sims,C. (1980). Macroeconomics and Reality, Econometrica, 48(1), 1-48.
Soheili, K., Fatahi, Sh., & Sarkhondi, M. (2014). Review of the symmetry or asymmetry of monetary policy performance using quantile regressions. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 3(11), 187-217 [In Persian].
Sznajderska, A. (2014). Asymmetric effects in the Polish monetary policy rule. The Journal of Economic Modelling, 36, 547-556.
Taghinezhadomran V., & Bahman M. (2012). Taylor's extended rule: A case study of Iran, 2016-2018. Economic Modeling Research, 3(9), 1-19 [In Persian].
Taylor, J.B. (2000). Using Monetary Policy Rules in Emerging Market Economie. Stanford University, December 2000
Taylor, J.B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. Carnegie Rochester Conference_Series on Public Policy , 39, 195-214.
Taylor, J.B. (2016). Central Bank models: Lessons from the past and ideas for the future, keynote presentation at the workshop, Central Bank Models: The Next Generation, Bank of Canada, 1-30.
Taylor, J.B. (2016). Independence and the Scope of the Center Bank Mandate In the Riksbank Conferenc on Rethinking the Central Bank Mandate .Economic Revivew, 3, 96-103.
Taylor, J.B. (2013). The effectiveness of central Bank indepenence. Journal of Central Bank Independence, 48(3), 155-162.
Tule, M.K., Funmilade Onipede, S., & Uwawunkonye Ebuh, G. (2020). Monetary and fiscal policy mix in a small open economy:Evidence from Nigeria. Scientific African, 8, e00346.
Tumala, M.M., Salisu, A., Atoi, N.V., & Yaaba, B.N. (2021). International monetary policy spillovers to emerging economies in Sub-Saharan Africa:A global VAR analysis, Scientific African.14, e00976.
Zarineghbal, H., Jafari Samimi, A., & Tehranchian, A.M. (2018). The effect of central bank independence on output and inflation fluctuations in Iran. Economic Growth and Development Research, 8(30), 33-54 [In Persian].