تأثیر سویه‌های رفتاری مدیران بر لحن خوش‌بینانه گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

3 دانشیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

10.22103/jdc.2022.19273.1227

چکیده

هدف: سویه‌های رفتاری مدیران از جمله خوش بینی، بیش‌اطمینانی و کوته‌بینی می تواندضمن بهبود عملکرد مالی شرکت، رفتار و نوع تصمیمات آن ها را در سازمان تحت الشعاع قرار دهد. لحن گزارشگری مالی تحت تأثیر این ویژگی های رفتاری است. لحن خوش‌بینانه در گزارشگری زاییده نوعی سوگیری ادراکی و تحریف از واقعیت‌هاست که باعث خواهد شد،گزارشگری از شفافیت کمتری برای سهامداران برخوردار باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سویه‌های رفتاری مدیران (خوش‌بینی، بیش‌اطمینانی و کوته‌بینی) بر لحن خوش‌بینانه گزارشگری مالی است.
 روش: روش پژوهش حاضراز منظر نتیجه اجرا، از نوع کاربردی، از منظر فرآیند اجرا (یا نوع داده‌ها)، از نوع تحلیل محتوای کمی است.نمونه آماری شامل 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1390 تا 1399 است. برای اندازه‌گیری لحن خوش‌بینانه از روش فراوانی واژگان استفاده شد و به  منظورآزمون فرضیه‌های پژوهش،روش رگرسیون چندگانه با داده‌های ترکیبی بکاررفت.
 یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد، خوش‌بینی و بیش‌اطمینانی مدیران بر لحن خوش‌بینانه گزارشگری مالی تأثیر معناداری دارد.اما کوته‌بینی مدیریت بر لحن خوش‌بینانه تأثیری ندارد.
 نتیجه‌گیری: با افزایش خوش‌بینی و بیش‌اطمینانی مدیران، لحن خوش‌بینانه گزارشگری مالی بیشتر می‌شود. به عبارتی مدیران خوش‌بین و بیش‌اطمینان، به دلیل باورها و عقایدی که نسبت به مسائل آتی شرکت دارند، از لحن خوش‌بینانه در گزارشگری مالی استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها