سرمایه فکری و تأثیر آن بر عملکرد مالی شرکت‌های داروئی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری واحد بوکان، دانشگاه آزاد اسلامی، بوکان، ایران.

3 کارشناسی ارشد مهندسی مالی و مدیریت ریسک، ارومیه، ایران.

10.22103/jdc.2022.19019.1207

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه تجزیه‌وتحلیل رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت‌های داروئی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
 روش: با توجه به داده‌های 26 شرکت داروئی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1390 تا 1399 سرمایه فکری شرکت‌های داروئی به روش ارزش افزوده ضریب فکری اندازه‌گیری شده است. برای تحلیل تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت‌های داروئی از تحلیل رگرسیون پانلی استفاده شده است. در این راستا پس از آزمون مانایی برای اجتناب از رگرسیون کاذب، برقراری فروض کلاسیک بررسی گردید و معادلات رگرسیون با توجه به ناهمسانی واریانس اجزای اخلال و خودهمبستگی سریالی اجزای اخلال، به روش FGLS مورد برآورد قرار گرفت.
 یافته‌ها: عملکرد سرمایه فکری شرکت‌های داروئی منتخب به‌طورکلی تحت تأثیر کارایی سرمایه انسانی است. متوسط روش ارزش افزوده ضریب فکری برای اغلب شرکت‌ها روند صعودی را داشته است. بر اساس نتایج رگرسیون پانلی، می‌توان مشاهده کرد کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری بر عملکرد مالی شرکت‌های داروئی تأثیر مثبت دارند. بااین‌حال، کارایی سرمایه به کار گرفته شده تأثیر بیشتری بر عملکرد مالی شرکت‌های داروئی دارد.
 نتیجه‌گیری: شرکت‌های داروئی باید برای سودآوری بالاتر، از سرمایه‌های مالی و فیزیکی خود استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


اسدی، غلامحسین و یوخنه القیانی، ماریا (1392). بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت‌ها. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11(41)، ۱۰۳-۸۳.
اولی، محمدرضا؛ حاجی‌زاده، حسن و سعیدی، مجتبی (۱۳۹۵). رابطه بین سرمایه فکری و بهره‌وری در شرکت‌های دارویی. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، 8(31)، ۷۳-۹۱.
پاکدل، عبدالله و دریایی، عباسعلی (1392). مروری بر ادبیات سرمایه فکری. مطالعات حسابداری و حسابرسی، 3(10)، 64-81.
پورزمانی، زهرا؛ جهانشاد، آزیتا و محمود آبادی، علی (۱۳۹۱). تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 19(68)، ۳۰-۱۷.
خیراندیش، مهدی و غلامی، مهرداد؛ و کوشکی جهرمی، علیرضا (۱۳۹۱). نقش سرمایه‌های فکری در عملکرد سازمانی، مطالعه موردی در شرکت پخش پگاه. مطالعات کمی در مدیریت، 3(3)، ۱۱۴-۹۷.
دستگیر، محسن؛ عرب صالحی، مهدی؛ امین جعفری، راضیه و اخلاقی، حسنعلی (۱۳۹۳). تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 6(21)، ۳۶-۱.
دیانتی دیلمی، زهرا و رمضانی، مریم (۱۳۹۱). تأثیر سرمایه فکری بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 1(2)، ۳۷-۵.
صمیمی، مهدی؛ میرجمهری، علیرضا و قربانی، رضا (1400). بررسی اثر سرمایه فکری در عملکرد سازمان‌های دانشبنیان دفاعی با نقش میانجی نوآوری در سازمان. فصلنامه علوم و فنون نظامی، 17(58)، 48-29.
طالب‌نیا، قدرت‌اله؛ خان حسینی، داوود؛ معززملاقاسم، الهی و نیکونسبتی، محمد (۱۳۹۱). بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت‌های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 2(5)، ۶۶-۵۱.
غیوری مقدم، علی؛ محمدی زنجیرانی، داریوش و نعمت‌اللهی، زعیمه (۱۳۹۱). بررسی تأثیر سرمایه فکری بر کارایی به عنوان معیار عملکرد واحد تجاری. پژوهش‌های حسابداری مالی، 4(3)، ۱۰۴-۸۷.
قربانی، محمدجواد؛ شهائی، بهنام؛ موسوی، سجاد و انواری رستمی، علی‌اصغر (۱۳۸۹). تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی در صنعت داروسازی ایران. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 10(4)، ۴۰-۲۷.
مجتهدزاده، ویدا؛ علوی طبری، سیدحسین و مهدی‌زاده، مهرناز (۱۳۸۹). رابطه سرمایه فکری (انسانی، مشتری و ساختاری) و عملکرد صنعت بیمه (از دیدگاه مدیران). انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین، 17(60)، ۱۱۹-۱۰۹.
واسطه، نجمه (1397). بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار. پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، 5(14)، 32-17.
References
Al-Musali, M.A. K., & Ismail, K.N.I.K. (2014). Intellectual capital and its effect on financial performance of banks: Evidence from Saudi Arabia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 164, 201-207.
Amin, S., & Aslam, S. (2017). Intellectual capital, innovation and firm performance of pharmaceuticals: A study of the London Stock Exchange. Journal of Information & Knowledge Management, 16(2), 1750017.
Amin, S., Aslam, S., & Majid Makki, M.A. (2014). Intellectual capital and financial performance of pharmaceutical firms in Pakistan. Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS), 34(2), 433-450.
Amin, S., Usman, M., Sohail, N., & Aslam, S. (2018). Relationship between intellectual capital and financial performance: The moderating role of knowledge assets. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 12(2), 521-547.
Andreeva, T., Garanina, T., Sáenz, J., Aramburu, N., & Kianto, A. (2021). Does country environment matter in the relationship between intellectual capital and innovation performance? Journal of Business Research, 136, 263-273.
Anghel, I., Siminică, M., Cristea, M., Sichigea, M., & Noja, G.G. (2018). Intellectual capital and financial performance of biotech companies in the pharmaceutical industry. Amfiteatru Economic, 20(49), 631-646.
Asadi, G., & Yokhneh Alghiaee, M. (2014). The impact of intellectual capital on financial performance of companies listed in Tehran Stock Exchange. Empirical Studies in Financial Accounting, 11(41), 83-103 [In Persian].
Bollen, L., Vergauwen, P., & Schnieders, S. (2005). Linking intellectual capital and intellectual property to company performance. Management Decision, 43(9), 1161-1185.
Bramhandkar, A., Erickson, S., & Applebee, I. (2007). Intellectual capital and organizational performance: an empirical study of the pharmaceutical industry. In ECKM2007-Proceedings of the 8th European Conference on Knowledge Management: ECKM (p. 147). Academic Conferences Limited.
Castro, J.P.G., Ramírez, D.F.D., & Escobar, J.M. (2021). The relationship between intellectual capital and financial performance in Colombian listed banking entities. Asia Pacific Management Review, 26(4), 237-247.
Chen Goh, P. (2005). Intellectual capital performance of commercial banks in Malaysia. Journal of Intellectual Capital, 6(3), 385-396.
Chen, M.C., Cheng, S.J., & Hwang, Y. (2005). An empirical investigation of the relationship between intellectual capital and firms’ market value and financial performance. Journal of intellectual capital, 6(2), 159-176.
Clarke, M., Seng, D., & Whiting, R.H. (2011). Intellectual capital and firm performance in Australia. Journal of Intellectual Capital, 12(4), 505-530.
Dastgir, M., Arabsalehi, M., Amin Jafari, R., & Akhlaghi. (2014). The impact of intellectual capital on firm’s financial performance. The Financial Accounting and Auditing Researches, 6(21), 1-36 [In Persian].
Dianati Deilami, Z., & Ramezani, M. (2012). The impact of intellectual capital on the financial information quality for listed firms in Tehran Stock Exchange. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 1, 37-50 [In Persian].
Fathi, S., Farahmand, S., & Khorasani, M. (2013). Impact of intellectual capital on financial performance. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 2(1), 6-17.
Ge, F., & Xu, J. (2021). Does intellectual capital investment enhance firm performance? Evidence from pharmaceutical sector in China. Technology Analysis & Strategic Management, 33(9), 1006-1021.
Ghayouri Moghaddam, A., Mohamadi Zanjirani, D., Neamatollahi, Z. (2012). Investigation of the intellectual capital effects on efficiency as a measure of business performance. Journal of Financial Accounting Research, 4(3), 87-104 [In Persian].
Ghorbani M.J., Shahaei, B., Mousavi, S., & Anvary Rostami, A.A. (2011). Intellectual capital and financial performance indicators in pharmaceutical industry of Iran. Journal of Business Management Perspective, 10(37), 27-40 [In Persian].
Ghosh, S., & Mondal, A. (2009). Indian software and pharmaceutical sector IC and financial performance. Journal of Intellectual Capital, 10(3), 369-388.
Hermans, R., & Kulvik, M. (2004). Measuring intellectual capital and sources of equity financing–value platform perspective within the Finnish biopharmaceutical industry. International Journal of Learning and Intellectual Capital, 1(3), 282-303.
Joshi, M., Cahill, D., & Sidhu, J. (2010). Intellectual capital performance in the banking sector: An assessment of Australian owned banks. Journal of Human Resource Costing & Accounting, 14(2), 151-170.
Kalkan, A., Bozkurt, Ö.Ç., & Arman, M. (2014). The impacts of intellectual capital, innovation and organizational strategy on firm performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 700-707.
Kamath, G. B. (2008). Intellectual capital and corporate performance in Indian pharmaceutical industry. Journal of Intellectual Capital, 9(4), 684-704.
Kanchana, N., & Mohan, R.R. (2017). A review of empirical studies in intellectual capital and firm performance. Indian Journal of Commerce and Management Studies, 8(1), 52-58.
Kasoga, P.S. (2020). Does investing in intellectual capital improve financial performance? Panel evidence from firms listed in Tanzania DSE. Cogent Economics & Finance, 8(1), 1802815.
Kerdpitak, C., & Jermsittiparsert, K. (2019). Investigating the role of intellectual capital on the performance of pharmaceutical firms in Thailand. Systematic Reviews in Pharmacy, 10(2), 244-252.
Khalique, M., Nassir Shaari, J.A., Isa, A. H.B.M., & Ageel, A. (2011). Relationship of intellectual capital with the organizational performance of pharmaceutical companies in Pakistan. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(12), 1964-1969.
Kheirandish, M., Gholami, M., Koushkie, A. (2012). The role of intellectual capital in organizational performance: The case study of Pegah distribution company. Quantitative Researches in Management, 3(3), 97-114 [In Persian].
Lv, B., & Han, D. (2015). The relationship between intellectual capital and corporate performance in Chinese Bio-pharmaceutical Industry. In SHS Web of Conferences, Vol. 17, 01024, EDP Sciences.
Maditinos, D., Chatzoudes, D., Tsairidis, C., & Theriou, G. (2011). The impact of intellectual capital on firms’ market value and financial performance. Journal of Intellectual Capital, 12(1), 132-51.
Mojtehed Zadeh, V., Alavi Tabari, S., & Mehdizadeh, M. (2010). The relationship of intellectual capital (human, customer and structural) and the performance of insurance industry "managers' view points". Accounting and Auditing Review, 17(2), 19-119 [In Persian].
Mustapha, H., & Abdelheq, L. (2018). The role of investment in intellectual capital in improving organizational performance considering knowledge management: The case study of wireless communication sector in Algeria. Arab Economic and Business Journal, 13(1), 73-91.
Ngari, J.M., Gichira, R., & Waititu, A. (2013). Analysis of the relationship between intellectual capital accounting and business performance of Pharmaceutical companies in Kenya. African Journal of Business and Management, 3(1), 117-134.
Nuryaman, N. (2015). The influence of intellectual capital on the firm’s value with the financial performance as intervening variable. Procedia–Social and Behavioral Sciences, 211, 292-298.
Olarewaju, O.M., & Msomi, T.S. (2021). Intellectual capital and financial performance of South African development community’s general insurance companies. Heliyon, 7(4), e06712.
Owla, M., Hajizadeh, H., & Saeidei, M. (2016). The relationship between intellectual capital and productivity in pharmaceutical companies. The financial accounting and auditing Researches, 8(31), 73-91 [In Persian].
Ozkan, N., Cakan, S., & Kayacan, M. (2017). Intellectual capital and financial performance: A study of the Turkish Banking Sector. Borsa Istanbul Review, 17(3), 190-198.
Pablos, P.O. (2002). Evidence of intellectual capital measurement from Asia, Europe and Middle East. Journal of Intellectual Capital, 3(3), 287-302.
Pakdel, A., & Daryaie, A. (2014). Intellectual capital literature review. Accounting and Auditing Studies, 3(10), 64-81 [In Persian].
Pourzamani, Z., Jahanshad, A., & Mahmoudabadi, A. (2012). The impact of intellectual capital on firms market value and financial performance. Accounting and Auditing Review, 19(2), 17-30 [In Persian].
Pulic, A. (1998, January). Measuring the performance of intellectual potential in knowledge economy. In 2nd McMaster Word Congress on Measuring and Managing Intellectual Capital by the Austrian Team for Intellectual Potential (pp. 1-20).
Pulic, A. (2004). Intellectual capital–does it create or destroy value?. Measuring business excellence. 8(1):62-68
Rudež, H.N., & Mihalič, T. (2007). Intellectual capital in the hotel industry: A case study from Slovenia. International Journal of Hospitality Management, 26(1), 188-199.
Salehi, M., Enayati, G., & Javadi, P. (2014). The relationship between intellectual capital with economic value added and financial performance. Iranian Journal of Management Studies, 7(2), 259-283.
Samimi, M., Mirjomehri, A., & Ghorbani, R. (2022). Investigating the Effect of Intellectual Capital on the Performance of Knowledge-Based Defense Organizations with the Mediating Role of Innovation in the Organization. Military Science and Tactics, 17(58), 29-48 [In Persian].
Sardo, F., Serrasqueiro, Z., & Alves, H. (2018). On the relationship between intellectual capital and financial performance: A panel data analysis on SME hotels. International Journal of Hospitality Management, 75, 67-74.
Sharabati, A.A.A., Jawad, S.N., & Bontis, N. (2010). Intellectual capital and business performance in the pharmaceutical sector of Jordan. Management decision, 48(1), 105-131.
Sumedrea, S. (2013). Intellectual capital and firm performance: A dynamic relationship in crisis time. Procedia Economics and Finance, 6, 137-144.
Taleb nia, Gh., Khanhossini, D., Moazez, E., & Nikoonesbati, M. (2012). The investigation intellectual capital effect on market value and financial performance of cement industry companies listed on Tehran Stock Exchange. Empirical Research in Accounting, 2(3), 51-66 [In Persian].
Tran, N.P., & Vo, D.H. (2020). Human capital efficiency and firm performance across sectors in an emerging market. Cogent Business & Management, 7(1), 1738832.
Vaseteth, N(2018). Investigating the relationship between intellectual capital and financial performance of companies listed in the stock exchange. Journal of Research in Management and Accounting, 5(14), 17-32[In Persian].
Vishnu, S., & Gupta, V.K. (2013). Intellectual capital and performance of pharmaceutical firms in India. Journal of Intellectual Capital, 15(1), 83-99.
Wang, M.S. (2011). Intellectual capital and firm performance. In annual conference on innovations in business & management (pp. 1-26). The Center for Innovations in Business and Management, Practice London, UK.
Xinyu, Z. (2014). The impacts of intellectual capital of China’s public pharmaceutical company on company’s performance. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 6(4), 999-1004.
Yasar, N.N., Isik, M., & Calisir, F. (2015). Intellectual capital efficiency: the case of football clubs. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 207, 354-362.
Zahedi, M., Hosnavi, R., & Kangogar, A. (2016). Linking intellectual capital and intellectual property to company performance. Management Science Letters, 6(12), 753-758.