بررسی تأثیر سیاست‌های پولی منفعل بر شاخص قیمت سهام (با بکارگیری مدل مارکوف سوئیچینگ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه اقتصاد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

10.22103/jdc.2022.19057.1209

چکیده

هدف: در سال‌های اخیر نقش بازارهای مالی و بویژه بازار سهام به عنوان یکی از منابع تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری حائز اهمیت است. همچنین اثرات رونق و روکود این بازارها بر اقتصاد کشور مورد توجه است.
 روش: در تحقیق حاضر اعمال سیاست پولی با ابزار رشد پایه پولی روی متغیرهای شکاف تولید، شکاف تورم، تغییرات نرخ ارز با داده‌های فصلی دوره زمانی 1384 تا 1398 و با بکارگیری قاعده مک کالم بررسی می‌شود و سپس تأثیرگذاری شوک‌های پولی روی شاخص قیمت سهام بر مبنای مدل مارکوف سوییچینگ مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
 یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد رفتار سیاست پولی و شوک‌های پولی در هر دوره زمانی بر شاخص قیمت سهام رفتار سازگار و تأثیر یکسانی ندارد و در واقع اعمال سیاست پولی بصورت توانمند شاخص قیمت سهام را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. همچنین یافته‌ها بیانگر این است که پس از گذشت یک یا حداکثر سه فصل یک چرخش در وضعیت اقتصاد ایران رخ می‌دهد و بصورت مداوم دوره بین رونق و رکود و سیاست‌ها بین فعال و منفعل چرخش می‌یابند.
 نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده در اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی، شاهد پایداری و دوام طولانی مدت یک رژیم رونق یا رکود نیستیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابراهیمی، سجاد و فرنقی، الهام (1395). عوامل مؤثر بر نقدینگی سهام با تأکید بر سیاست‌های پولی و مالی. فصلنامه پژوهش‌ها وسیاست‌های اقتصادی، ۲۴(77)، ۳۶-۷.
اسلاملوییان، کریم و زارع، هاشم (1385). بررسی تأثیر متغیرهای کلان و دارایی‌های جایگزین بر قیمت سهام در ایران، یک الگوی خودهمبسته برداری با وقفه‌های توزیعی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 8(29)، 46-17.
امیری، حسین و پیرداده بیرانوند، محبوبه (1398). نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی و بازار سهام ایران با تکیه بر رویکرد تغییر رژیمی مارکوف. نشریه علمی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 12(44)، 67-49.
بشیری، سحر؛ پهلوانی، مصیب و بوستانی، رضا (1395). نوسانات بازار سهام و سیاست پولی در ایران. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 23، 157-103
دهقان، الناز و زارع، هاشم (1397). تأثیر تکانه‌های صرف ریسک، سیاست پولی، نفتی و عرضه و تقاضا بر نرخ ارز و تورم در ایران: در چارچوب قواعد تیلور و مک کالم. نشریه علمی سیاستگذاری اقتصادی، 11(22)، 298-264.
زارع، روح اله (1399). سیاست پولی و چرخه‌های بازار سهام ایران. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، 19(1)، 27-1.
سلمانی بی شک، محمدرضا؛ برقی اسکویی محمد مهدی و لک، سودت (1394). تأثیر شوک‌های سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران. تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی.۶(۲۲)، ۱۳۱-۹۳.
شریفی رنانی، حسین؛ صالحی، راضیه و قبادی، سارا (1391). اثرات نامتقارن شوک‌های سیاست پولی بر سطح تولید واقعی در ایران: رویکرد چرخش مارکوف. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 6(19)، 108-89.
صالحی سربیژن، مرتضی؛ رئیسی اردلی، غلامعلی و شتاب بوشهری، نادر (1392). نقاط رکود و رونق اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف سوییچینگ. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 7(3)، 83-67.
کازرونی، علیرضا؛ اصغرپور، حسین؛ محمدپور، سیاوش و بهاری، صابر (1391). اثرات نامتقارن نوسانات نرخ واقعی ارز بر رشد اقتصادی ایران: رهیافت مارکوف سوییچینگ. مجله اقتصادی. دو ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، 12(7 و 8)، 26-5.
کریم‌زاده، مصطفی (1385). بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش همجمعی در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 8(26)، 54-41.
مرادی، سمیه و نجفی زاده، سید عباس(1392). اثر سیاست پولی بر بازده شاخص سهام (مطالعه موردی: ایران). اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران با رویکرد حمایت از تولید ملی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان).
مهدیلو، علی و اصغرپور، حسین (1399). مکانیسم انتقال غیرخطی سیاست پولی از کانال قیمت سهام در ایران رویکرد MS-VAR. نشریه علمی سیاستگذاری اقتصادی، 12(23)، 98-65.
نونژاد، مسعود ، زمانی کردشولی، بهزاد و حسین‌زاده یوسف آباد، سید مجتبی (1391). اثر سیاست‌های پولی بر شاخص قیمت سهام در ایران. فصلنامه علوم اقتصادی، 6(20)، 38-9.
References
Aillot, P., & Monbet, V. (2012). Markov-switching autoregressive models for wind time series. Environmental Modelling & Software, 30, 92-101.
Aliyu, Sh.U.R. (2011). Reaction of stock market to monetary policy shocks during the global financial crisis: The Nigerian case. MPRA Paper, 1-23.
Amiri, H., & Pirdadeh Beyranvand, M. (2019). Uncertainty about economic policies and the stock market in Iran based on Markov switching model. Financial Knowledge of Securities Analysis, 12(44), 49-67 [In Persian].
Ardagna, S. (2009). Financial markets behaviour around episodes of large changes in the fiscal stance. European Economic Review, 53, 37–55.
Assefa, T.A., Esqueda, O.A.,&  Mollick, A.V. (2017).Stock returns and interest rates around the world :A panel data approach. Journal of Economics and Business, 89, 20-35.
Bashiri, S., Pahlavani, M., & Boostani, R. (2016). Stock market fluctuations and monetary policy in Iran. Journal of Economic Modeling Research, 7(23), 103-157 [In Persian].
Ca zorzi, M., Pedola, L., Georgiadis, G., Jarocinsk, M., Stracca, L., & Strasser, G. (2020). Monetary policy and its transmission in a globalized world European. Central Bank Working Paper Series, 2407, 1-64.
Calvin, H. (2021). Monetary Policy, Equity Markets and Information Effect. Economic research department reserve bank of Australia.
Castelnuovo, E., & Nistco, S. )2010). Stock market conditions and monetary policy in a DSGE model for the US. Bank of Finland research discussion, Paper. 68.
Chatziantonious, L., Duffy, D., & Filis, G. (2013). Sttock market response to monetary and fisical policy shocks: Multi country evidence. Economic Modelling, 754-769.
Cheng J. (2016). A transitional Markov Switching autoregressive model Comm. Statist Theory Method, 45, 2785-2800.
Cover, J.P. (1992). Asymmetric effects of positive and negative money supply shocks. Quarterly Journal of Economics, 107(4), 1261-1282.
Dehghan, E., & Zare, H. (2020). The impacts of risk premium monetary and oil policies, supply and demand on the exchange rate and inflation in Iran under the the Taylor and Mccallum rules. The Journal of Economic Policy, 11(22), 263-298 [In Persian].
Ebrahimi, S., & Farnaghi, E. (2016). Monetary and fiscal effects on stock market liquidity. Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 24(77), 7-36 [In Persian].
Eslamloueyan, K., & Zare, H. (2007). The Impact of Macro Variables and Alternative Assets on Stock Price Movement in Iran: An ARDL Model. Iranian Journal of Economic Research, 8(29), 17-46 [In Persian].
Fisher, I. (1933). Stamp Scrip. New York: Adelphi Company.
Friedman, R., & Rappoport, P. (1987). Is the distinction between anticipated and unanticipated money growth relevant in explaining aggregate output? American Economic Review, 77(4), 693-703.
Goldfeld, S.M., & Quandt, R.E. (1973). A Markov model for switching regressions. Journal of Econometrics, 1(1), 3-15.
Hamilton, J.D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. Econometrica, 57(2), 357-384.
Hilde, C., Bjornland, H.C., &, Leitemo, K. (2010). Identifying the Interdependence between US Monetary Policy and the Stock Market. Journal of Monetary Economics, 56, 275-282.
Hising, Y. (2013). Effects of fisical policy and monetary policy on the stock market in Poland. Journal of Econometrics, 205, 165-174.
Hutchison. M.M., Sengupta. R., & Singh, N. (2010). Estimating a monetary policy rule for India. Economic and Political Weekly, 45(38), 67-69.
Karimzadeh, M. (2006). Examination long run relationship between stock price index and monetary microeconomics variables by using co integration technique in economy of Iran. Iranian Journal of Economic Research, 8(26), 41-54 [In Persian].
Kazerooni A, Rezazadeh A, Mohammadpoor, S. (2006). The asymmetric effects of real exchange rate fluctuations on the economic growth of Iran: Markov-switching approach. Economic Magazine, 5(51 and 52), 5-26 [In Persian].
Keynes, J.M. (1936). The general theory of employment, interest, and money. London: Macmillan.
Kontonikas, A., & Ioannidis, C. (2007). The impact of monetary policy on stock prices. Journal of Policy Modelling, 30, 33-53.
Kurve, A. (2009). Investor sentiment and the stock market s reaction to monetary policy. Journal of Banking and Finance, 34(1), 139-149.
Lastrapes, W.D. (2001). International evidence on equity prices interest rate and money. International Money and Finance, 11, 377–406.
Mahdiloo, A., & Asgharpur, H. (2020). Nonlinear mechanism of monetary policy through the stock price channel: Application of the MS-VAR approach. The Journal of Economic Policy, 12(23), 65-98 [In Persian].
McCallum, B. (1988). Robustness properties of a rule for monetary policy. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 29, 173-203.
Miller, K., & Show Fang, G. (2001). Is there a long-run relatonship between stock return and monetary variables: Evidence from an emerging market? Applied Financial Economics, 11, 641-649.
Mishkin, F.S. (2001). The transmission mechanism and the role of asset prices in monetary policy. Journal of Macroeconomics, 30, 1756-1791.
Moradi, Somayeh & Najafizadeh s.Abbas(2013). The effect of monetary policy on stock index returns (Iran case study). 1th National E-Conference On Future Perspective of Iranian Economy [In Persian].
Nonejad, M., Zamani Kordsholi, B., & Hosseinzadeh Yosuf abad, S.M. (2012). The effect of monetary policies on the stock price index in Iran. Economic Sciences Quarterly, 6(20), 9-38 [In Persian].
Park, D., Qureshi, I., Tian, S., & Villaruel, M.L. (2020). Impact of us monetary policy uncertainty on Asian exchange rates. Economic Change and Restructuring, 55, 73-82.
Quandt, R.E. (1972). A new approach to estimating switching regressons. Journal of the American Statistical, 67(338), 306-310.
Salehi Sarbijan, M., Reisi, G., & Shetab Booshehri, N. (2013). Studying recessions and booms in Iran economy by using Markov switching model. Economical Modeling, 7(23), 67-83 [In Persian].
Salmani Bishak, M.R., Al-Barkhi Eskoui, M.M., & Lak, S. (2014). The impact of monetary and financial policy shocks on the Iranian stock market. Economic Modeling Research, 6(22), 93-131 [In Persian].
Sharfri Renani, H., Salehi, R., & Ghobadi, S. (2012). Asymmetric effects of monetary shocks on real output in iran: A markov-switching approach. Economical Modeling, 6(19), 89-108 [In Persian].
Simpson, P.W., Obsoom, D.R., & Sensier, M. (2001). Modelling business cyclemovments in the UK Economy. Economica, 65(270), 243-267.
Su Dinh Thanh, & Phuc Canh, N., & Maiti, M. (2020). Asymmetric effect of unanticipated monetary shocks on stock prices: Emerging market evidence. Economic Analysis and Policy, 65, 40-55.
Taylor, J. (2000). Using monetary policy rules in emerging market economies. 75th Anniversary Conference Stabilization and Monetary Policy: The International Experience. Bank of Mexico: 14-15
Zare, R. (2022). Monetary policy and stock market cycles in Iran. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 19(1), 1-27 [In Persian].