تأثیر سیاست پولی بر تورم کشورهای درحال توسعه نفتی و کشورهای توسعه‌یافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 کارشناسی ارشد گروه اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.22103/jdc.2022.19276.1230

چکیده

هدف: هدف اصلی تحقیق مقایسه اثرات رشد عرضه پول بر تورم کشورهای درحال توسعه نفتی و کشورهای توسعه‌یافته است.
 روش: در جهت دستیابی به اهداف تحقیق از دو رگوه اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نفتی در بازه زمانی 2019-2001 و از روش اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است.
 یافته‌ها: تأثیر رشد عرضه پول بر تورم کشورهای در حال توسعه نفتی بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته است و مهمترین دلیل این امر می‌تواند بالا بودن انتظارات تورمی در این گروه از کشورها باشد؛ بطوریکه انتظارات تورمی بیشترین اثرگذاری را بر تورم کشورهای نفتی دارد در حالیکه بر تورم کشورهای توسعه‌یافته از لحاظ آماری اثرگذار نیست.
 نتیجهگیری: سه عامل انتظارات تورمی، رضد عرضه پول و رشد اقتصادی اندک مهمترین علت تورم در کشورهای در حال توسعه نفتی است. در این راستا این مطالعه پیشنهاد می‌دهد جهت کنترل تورم کشورهای در حال توسعه نفتی تنها بر صادرات نفت تمرکز نکنند و با تنوع‌سازی سبد صادراتی ضمن افزایش رشد اقتصادی، انتظارات تورمی و تغییرات نقدینگی حاصل از تغییرات درآمد نفتی را که از طریق تغییرات بودجه منجر می‌شوند را کنترل کرده و تورم را مهار نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


التجائی، ابراهیم (1399). بررسی رابطۀ علّی میان پول و تورم در ایران: رهیافتMS-var . اقتصاد و تجارت نوین، 3، 26-3.
پیرایی، خسرو و دادور، بهاره (1390). تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تأکید بر نااطمینانی. پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، ۱، 80-67.
توکلیان، حسین و شاه مرادی، اصغر (1391). بررسی رابطه غیرخطی بین تورم و رشد تولید در ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 47، 69-51.
سهیلی، کیومرث، الماسی، مجتبی و سقایی، مریم (1391). ارزیابی اثر تورم انتظاری، رشد نقدینگی، تورم وارداتی، شکاف تولید و نرخ ارز بر نرخ تورم در ایران. پژوهشنامه اقتصاد کلان (پژوهشنامه علوم اقتصادی)، 7(13)، 60-39.
شاه‌آبادی، ابوالفضل و حاتمی، امین (1398). تأثیر قدرت مالی بانک مرکزی بر تورم در اقتصاد ایران. مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 6(1)، 94-75.
شریفی رنانی، حسین؛ قبادی، سارا؛ امراللهی، فرزانه و هنرور، نغمه (1391). بررسی اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی و تورم از طریق شاخص قیمت مسکن در ایران. پژوهش‌های اقتصاد توسعه و برنامه ریزی، 1(1)، 68-49.
طیب‌نیا، علی (1374). تبیین پولی تورم: تجربه ایران. تحقیقات اقتصادی، 49، 73-43.
عبدالله‌زاده، مصطفی و زارع، هاشم (1399). ارزیابی اثر بی‌ثباتی پول بر تولید و تورم در ادوار تجاری اقتصاد ایران. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران،  34، 249-215.
فرخی بالاجاده، حشمت اله، خوچیانی، رامین و آسایش، حمید (1398). بررسی ‌‌رابطه‌ پویایی رشد پول و تورم درایران: یک تحلیل اکونوفیزیک از رابطه مقداری پول. نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 6(2)، 238-215.
فطرس، محمدحسن، توکلیان، حسین و معبودی، رضا (1393). اثر تکانه پولی بر رشد اقتصادی و تورم ایران رهیافت تعادل عمومی تصادفی پویا. فصلنامه اقتصاد پولی و مالی، شماره 8 ، 1-29.
کاکویی، نصیبه و نقدی، یزدان (1393). رابطه پول و تورم در اقتصاد ایران: شواهدی بر اساس مدل *P. پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌های اقتصادی)، 14(2)، 156-135.
محمدی خیاره، محسن (1399). سیاست پولی و پویایی‌های تورم در ایران: ارائه شواهدی جدید. مجله توسعه و سرمایه، 5(1)، 130-111.
مهر‌آرا، محسن و قبادزاده، رضا (1395). بررسی عوامل موثر بر تورم در ایران مبتنی بر رویکرد میانگین‌گیری بیزینی (BMA) و میانگین‌گیری حداقل مربعات (WALS). برنامه و بودجه، 21(1)، 82-57.
نقدی، یزدان؛کاغذیان، سهیلا؛ لشکری‌زاده، مریم و عفتی باران، فرشید (1400). مدلسازی عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران و مقایسه آن با منتخب کشورهای توسعه‌یافته بر اساس مدل‌های VAR و Panel – VAR. اقتصاد کاربردی، 11(36)، 92-83.
References
Abdollahzade, M., & Zare, H. (2020). Evaluation of monetary instability effects on output and inflation during business cycles in Iran’s economy. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 9(34), 215-249 [In Persian].
Bailey, M.J. (1956).The welfare cost of inflationary finance. Journal of Political Economy,64, 93-110.
Baumol, W.J. (1967). Macroeconomics of unbalanced growth: the anatomy of urban crisis. The American Economic Review, 57(3), 415-426.
Binti Mohd Shafie, N.S., Tan, P.C. & Sek, S.K. (2022). Determinants of inflation in Malaysia: Monetary or real factor? In International Conference on Mathematics and its Applications in Science and Engineering, 113-124.
Cagan, P. (1956). The monetary dynamics of hyperinflation, in studies in the quantity theory of money. ed. by M. Friedman. Chicago: University of Chicago Press.
Cheng, B.S. (1996). On the relationship between money and inflation in the United States: Additional evidence. Applied Economics Letters, 3(8), 549-552.
Chimobi, O.P. (2010). Causality between Money and inflation in the Nigerian economy. Journal of Economic & Management Perspectives, 4(1), 363.
Cukierman, A. (2017). Money growth and inflation: Policy lessons from a comparison of the US since 2008 with hyperinflation Germany in the 1920s. Economics Letters, 154, 109-112.
Denbel, F.S., Ayen, Y.W., & Regasa, T.A. (2016). The relationship between inflation, money supply and economic growth in Ethiopia: Co integration and Causality Analysis. International Journal of Scientific and Research Publications, 6(1), 556-565.
Farrokhi balajadeh, H., Khochiani, R., & Asayesh, H. (2019). Investigating the dynamic relationship between the money growth and inflation in Iran: An econophysics analysis of quantity theory of money. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 6(2), 215-238 [In Persian].
Feldstein, M. (1997). Capital income taxes and the benefit of price stability. The Costs and Benefits of Price Stability, 9-40.
Fotros, M. H., Tavakolyian, H., & Maaboudi, R. (2014). Impact of monetary shocks on economic growth and inflation in Iran –The dynamic stochastic general equilibrium approach. Monetary & Financial Economics, 21(8), 1-29 [In Persian].
Frisch, H. (1983). Theories of inflation. Cambridge University Press.
Humphrey, T.M. (1998). Historical origins of the cost-push fallacy. FRB Richmond Economic Quarterly, 84(3), 53-74.
Kakoui, N., & Naghdi, Y. (2014). The relationship between inflation and money in Iran: Evidence from P* model. Quarterly Economic Research Journal, 14(2), 135-156 [In Persian].
Keynes, J.M. (1940). How to Pay for the War, London. Wiederabgedruckt in: Collected Writings of John Maynard Keynes, 9.
Kibritçioğlu, A. (2001). Causes of inflation in Turkey: A literature survey with special reference to theories of inflation.
Laidler, D. (1977). The welfare costs of inflation in neoclassical theory—some unsettled problems. In Inflation Theory and Anti-inflation Policy (pp. 314-337). Palgrave Macmillan, London.
Mehrara, M., Ghobadzadeh, R. (2016). The determinants of inflation in iran based on : Bayesian model averaging (BA) and weighted-average least squares (WALS). Journal of Planning and Budgeting Quarterly, 21(1), 57-82 [In Persian].
Milas, C. (2009). Does high M4 money growth trigger large increases in UK inflation? Evidence from a regime-switching model. Oxford Economic Papers, 61(1), 168-182.
Mohammadi Khyareh, M. (2020). Monetary policy and inflation dynamics in Iran: New evidences. Journal of Development and Capital, 5(1), 111-130 [In Persian].
Naghdi, Y., Kagaziyan, S., Lashkarizadeh, M., & Efti Baran, F. (2021). Modeling factors affecting inflation in Iran's economy and comparing it with selected industrialized countries based on VAR and Panel-VAR models. Journal of Applied Economics, 11(36), 83-92 [In Persian].
Nguyen, B. (2015). Effects of fiscal deficit and money M2 supply on inflation: Evidence from selected economies of Asia. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 20, 49-53.
Nguyen, T.T., Phan, T.D., & Tran, N.A. (2022). Impact of fiscal and monetary policy on inflation in Vietnam.
O’Brien, D.P. (1975). The Classical Economists. Oxford.
Obi, K.O., & Uzodigwe, A.A. (2015). Dynamic impact of money supply on inflation: evidence from ECOWAS member states. IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), 6(3), 10-17.
Parks, R. W. (1978). Inflation and relative price variability. Journal of Political Economy, 86(1), 79-95.
Piraee, K., & Dadvar, B. (2011). The effect of inflation on economic growth in Iran with special emphasis on uncertainty. Quarterly Economic Research Journal, 11(1), 67-80 [In Persian].
Roffia, B., & Zaghini, A. (2007). Excess money growth and inflation dynamics. International Finance, 10(3), 241-280.
Sean, M., Pastpipatkul, P., & Boonyakunakorn, P. (2019). Money supply, inflation and exchange rate movement: the case of Cambodia by Bayesian VAR approach. Journal of Management, Economics, and Industrial Organization, 3(1), 63-81.
Shahabadi, A., & Hatami, A. (2019). The effect of central bank's financial strength on inflation in Iran's economy. The Journal of Economic Studies and Policies, 6(1), 75-94 [In Persian].
Sharifi-Renani, H., Ghobadi, S., Amrollahi, F., & Honarvar, N. (2012). Effects of monetary policy on gross development product and inflation through house price index in Iran. Journal of Development economics and planning, 1(1), 49-68 [In Persian].
Sohaili, K., Almasi, M., & Saqaei, M. (2011). Evaluating the effect of expected inflation, liquidity growth, import inflation, production gap and exchange rate on the inflation rate in Iran. Journal of Macroeconomics (Journal of Economic Sciences), 7(13), 36-60 [In Persian].
Streeten, P. (1962). Wages, prices and productivity. Kyklos, 15(4), 723-733.
Su, C.W., Fan, J.J., Chang, H.L., & Li, X.L. (2016). Is there causal relationship between money supply growth and inflation in China? Evidence from quantity theory of money. Review of Development Economics, 20(3), 702-719.
Sultana, N., Koli, R., & Firoj, M. (2019). Causal relationship of money supply and inflation: A study of Bangladesh. Asian Economic and Financial Review, 9(1), 42-51.
Tavakolian, H., & Shahmoradi, A. (2012). A study on nonlinear relationship between inflation and economic growth in Iran A Markov switching approach. Economics Research, 12(47), 51-70 [In Persian].
Tayyabnia, A. (1995). Monetary explanation of inflation: Iran's experience. Journal of Economic Research, 49, 43-73 [In Persian].
Tödter, K.H., & Ziebarth, G. (1999). Price stability versus low inflation in Germany: An analysis of costs and benefits. The Costs and Benefits of Price Stability, 47-94.
Wimanda, R.E. (2014). Threshold effects of exchange rate depreciation and money growth on inflation: Evidence from Indonesia. Journal of Economic Studies.
Yasmin, F., Urooge, S., Umair, M. & Ali, S. (2021). Revisiting the dynamic impact of fiscal policy on inflation in Pakistan. Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies, 7(2), 349-356.