بررسی رابطه پویا بین بیت‌کوین با شاخص سهام، طلا و دلار در ایران: کاربردی از رویکرد همدوسی و تحلیل موجک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران.

3 استادیار گروه ریاضی کاربردی، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی، الیگودرز، ایران.

10.22103/jdc.2022.19251.1224

چکیده

هدف: هدف اصلی این مطالعه بررسی تحلیل هم‌جهتی روند تغییرات قیمت بیت‌‌‍کوین، طلا، سهام و دلار در ایران است.
 روش: جهت تحقق این هدف، از تحلیل همدوسی و رویکرد موجک، هم‌حرکتی و ارتباط دوبه‌دوی این بازارها در اقتصاد ایران برای در دوره زمانی شهریور 1390 تا دی ماه 1400 مورد بررسی قرار گرفت.
 یافته‌ها: بر اساس نتایج حرکت مشترک میان بازار بیت‌‌‍کوین و سهام در ایران در دوره‌های مختلف در جهت‌های متفاوتی بوده است. هم‌حرکتی بین بازار بیت‌‌‍کوین- نرخ ارز و بیت‌‌‍کوین- طلا مشابه بوده و در دوره‌های کوتاهمدت و میان‌مدت بیش از دوره بلندمدت بوده است. قوی‌ترین همدوسی بین طلا و ارز بوده است.
 نتیجه‌گیری: در افق‌های کوتاه مدت در بازه زمانی 1390 تا 1392 و 1397 تا 1399 بازدهی بیت کوین نوسانات شدیدی داشته است، که نمایانگر انرژی بیشتر و در نتیجه انتروپی بالاتر بازدهی بیت کوین است. با توجه به همدوسی قوی‌تر بین بازارهای بیت کوین، طلا و دلار و همدوسی نسبتاً پایین بین بیت‌‌‍کوین و بازدهی سهام لازم است سیاست‌گذاران اقتصادی در سیاست‌های پولی خود اثرگذاری رمز ارز بیت‌‌‍کوین را مدنظر قرار دهند بویژه اینکه بیت‌‌‍کوین متغیر برونزایی است که با پدیده سرایت مالی می‌تواند سیاست‌های پولی بانک مرکزی را تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


پازوکی، نیما؛ حمیدیان، اکرم؛ محمدی، شاپور و محمود، وحید (1392). استفاده از تبدیل موجک جهت بررسی میزان همبستگی نرخ ارزهای مختلف، قیمت نفت، قیمت طلا و شاخص بورس اوراق بهادار تهران در مقیاس‌های زمانی مختلف. دانش سرمایه‌گذاری، 2(7)، 148-131.
جهانشاد، آزیتا و خلیلی، احد (1392). رابطه بین بازده سهام و نرخ رشد دارایی های ثابت در بازه های زمانی مختلف با استفاده از تبدیل موجک. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 15، 16-1.
صالحی‌فر، محمد (1397). بررسی رفتار بازده و ریسک بیت‌‌‍کوین درمقایسه با بازارهای طلا، ارز و بورس با رویکرد GARCH GJR مدل‌های و گارچ آستانه. فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 40، 168-152.
صمدی، سعید؛ نظیفی نایینی، مینو (1392). تحلیل عوامل موثر بر نوسان‌های قیمت طلا با استفاده از مدل‌های رگرسیون سوئیچینگ مارکوف و شبکه عصبی. دوفصلنامه اقتصاد پولی و مالی، 20(6)، 146-121.
مرادزاده، منصوره، (1395). بیت کوین در اقتصاد جهانی. دومین همایش چشم انداز تکنولوژی کامپیوتر و شبکه در 2030، میبد، https://civilica.com/doc/654998
مرادی، مهوش؛ آهنگری، عبدالمجید و آرمن، سید عزیز (1397). هم حرکتی و علیت بازار دارایی‌ها (بازار مسکن و دارایی‌های مالی) در اقتصاد ایران: رویکرد موجک. مطالعات اقتصاد کاربردی ایران، 7(28)، 181-163.
مصلی، مهسا؛ روحانی، آرمین و محمدی، مجید. (1397). پول دیجیتال بیت کوین و بررسی نقش آن در توسعه تجارت الکترونیک ایران. هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت،تهران، https://civilica.com/doc/807478.
نادمی، یونس و خوچیانی، رامین (1396). هم‌حرکتی بازارهای سهام، ارز و طلا در ایران، تحلیل اکنو فیزیک. مهندس مالی و مدیریت اوراق بهادار، 8(31)، 141-111.
References
Aguiar-Conraria, L., & Soares, M.J. (2011). The continuous wavelet transform: A primer (No. 16/2011). NIPE-Universidade do Minho.
Ammous, S. (2018). Can cryptocurrencies fulfil the functions of money? The Quarterly Review of Economics and Finance, 70, 38–51.
Baars, W.J., Talluru, K.M., Hutchins, N., & Marusic I. (2015). Wavelet analysis of wall turbulence to study large-scale modulation of small scales. Experiments in Fluids, 188, 1-15.
Balcilar, M., Gupta, R., Jooste, C., & Wohar, M.E. (2016). Periodically collapsing bubbles in the South African stock market. Research in International Business and Finance, 38, 191-201.
Baur, D., & Dimpfl, Th. (2021). The volatility of Bitcoin and its role as a medium of exchange and a store of value. Empirical Economics, 61, 2663–2683.
Baur, D.G., Dimpfl, T., & Kuck, K. (2018). Bitcoin, gold and the US dollar–A replication and extension. Finance Research Letters, 25, 103–110.
Beneki, C., Koulis, A., Kyriazis, N.A., & Papadamou, S. (2019). Investigating volatility transmission and hedging properties between Bitcoin and Ethereum. Research in International Business and Finance, 48, 219–227.
Bhuiyan, R.A., Afzol, H., & Changyong, Z. (2021). A wavelet approach for causal relationship between bitcoin and conventional asset classes. Resources Policy, 71(C), 101971.
Böhme, R., Christin, N., Edelman, B., & Moore, T. (2015). Bitcoin: Economics, technology, and governance. Journal of Economic Perspectives, 29, 213–38.
Bouri, E., Molnar, P., Azzi, G., Roubaud, D., & Hagfors, L.I. (2017). On the hedge and safe haven properties of Bitcoin: Is it really more than a diversifier? Finance Research Letters, 20, 192–198.
Brandner, P., Venning, J., & Pearce, B. (2018). Wavelet analysis techniques in cavitating flows. The Royal Society publishing, 1-21.
Chiu, J. (2018). The economics of crypto currencies– bit coin and beyond. Financial Review, 53(2), 217-229.
Conlon, Th., & McGee, R. (2020). Safe haven or risky hazard? Bitcoin during the Covid-19 bear market. Finance Research Letter, 35, 1-5.
Demir, E., Mehmet, H., Gokhan, K., & Asli Cansin, D. (2020). The relationship between crypto currencies and COVID-19 pandemic. Eurasian Economic Review, 10(3), 349–360.
Dyhrberg, A.H. (2016a). Bitcoin, gold and the dollar–A GARCH volatility analysis. Finance Research Letters, 16, 85–92.
Dyhrberg, A.H. (2016b). Hedging capabilities of bitcoin. Is it the virtual gold? Finance Research Letters 16: 139–44.
Fassas, A.P., Papadamou, S., & Koulis, A. (2020). Price discovery in bit coin futures. Research in International Business and Finance, 52, 101-116.
Fischer, T.G., Krauss, C., & Deinert, A. (2019). Statistical arbitrage in cryptocurrency markets. Journal of Risk and Financial Management, 12(1), 31.
Frisby, D. (2014). Bitcoin: The future of money? Unbound, London.
Gallegati, M., Gallegati, M., James, B., & Semmler, R.W. (2017). Long waves in prices: New evidence from wavelet analysis, Cliometrica, Springer;Cliometric Society (Association Francaise de Cliométrie), 11(1), 127-151.
Gans, J.S., & Halaburda, H. (2015). Some economics of private digital currency. In Economic Analysis of the Digital Economy. Chicago: University of Chicago Press, 257–276.
Ghorbel, A., & Jeribi, A. (2021). Investigating the relationship between volatilities of cryptocurrencies and other financial assets. Decisions in Economics and Finance, 44, 817–843.
Glaser, F., Haferhorn, M., Weber, M.C., Zimmarmann, K., & Siering, M.B. (2014). Bitcoin– Asset or currency? Revealing users’ hidden intentions. ECIS 2014 Tel Aviv.
Goodel, J. (2020). Co-movement of COVID-19 and Bitcoin: Evidence from wavelet coherence analysis. Finance Research Letters, 32(3), 211-226.
Grinberg, R. (2012). Bitcoin: An innovative alternative digital currency. Hastings Sci. & Tech. LJ, 4, 159.
Grinsted, A., Moore, J.C., & Jevrejeva, S. (2004). Application of the cross wavelet transform and wavelet coherence to geophysical time series. Nonlinear Process. Geophys. 11, 561–566.
Jahanshad, A., & Khalili, A (2012). The relationship between stock returns and the growth rate of fixed assets in different time frames using wavelet transformation. Financial Engineering and Securities Management, 15, 1-16 [In Persian].
KhamisHamed, A.Y., Mobeen Ur, R., Walid, M., Idries, A.J., & Wanas, M. (2019). Can uncertainty indices predict Bitcoin prices? A revisited analysis using partial and multivariate wavelet approaches. The North American Journal of Economics and Finance,  49(C), 47-56.
Kim, J.M., Kim. S.T., & Kim, S. (2020). On the relationship of crypto currency price with US stock and gold price using copula models. Mathematics, MDPI, 8(11), 1-15.
Kristoufek, L. (2013). BitCoin meets Google trends and Wikipedia: Quantifying the relationship between phenomena of the Internet era. Scientific reports, 3, 3415.
Kwon, J. (2020). Tail behavior of Bitcoin, the dollar, gold and the stock market index? Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 67, 1-14.
Kyriazis, N.A., & Prassa, P. (2019). Which cryptocurrencies are mostly traded in distressed times? Journal of Risk and Financial Management, 12, 135.
Kyriazis, N.A., Daskalou, K., Arampatzis, M., Prassa, P., & Papaioannou, E. (2019). Estimating the volatility of cryptocurrencies during bearish markets by employing GARCH models. Heliyon, 5: e02239.
Maese, V.A., Avery, A.W., Naftalis, B.A., Wink, S.P., & Valdez, Y.D. (2016). Cryptocurrency: A Primer. Banking LJ 133, 468.
Moradzadeh, Mansoura, (2015). Bitcoin in the global economy. The second conference on the vision of computer and network technology in 2030, Meibod, https://civilica.com/doc/654998 [In Persian].
Mosslla, M., Rouhani, A., & Mohammadi, M. (2017). Bitcoin digital currency and its role in the development of Iran's e-commerce. The 7th National Conference on Accounting and Management Applications. Tehran, https://civilica.com/doc/807478 [In Persian].
Nadami, Y., & Khochiani, R. (2016). Co-movement of stock, currency and gold markets in Iran, economic analysis. Financial Engineer and Securities Management, 8(31), 111-141 [In Persian].
Pazoki, N., Hamidian, A., Mohammadi, S., & Mahmoudi, V. (2013). Correlation analysis of stock exchange index, oil price, exchange rate and gold price: A wavelet decomposition method. Journal of Investment Knowledge, 2, 131-148 [In Persian].
Plassaras, N.A. (2013). Regulating digital currencies: Bringing Bitcoin within the reach of IMF. Chi. J. Int'l L., 14, 377.
Salehifar, M. (2017). Investigating the return and risk behavior of Bitcoin in comparison with the gold, foreign exchange and stock markets with the GARCH GJR approach- models and GARCH Astana. Financial Engineering and Securities Management Quarterly, 40, 168-152 [In Persian].
Samadi, S., & Nazifi Naeini, M. (2012). Analysis of factors affecting gold price fluctuations using Markov switching regression and neural network models. Quarterly Journal of Monetary and Financial Economics, 20(6), 121-146 [In Persian].
Schneider, K., & Vasilyev, O. V. (2010). Wavelet methods in computational fluid dynamics. Annual review of fluid mechanics, 42, 473-503.Selgin, G. (2015). Synthetic commodity money. Journal of Financial Stability, 17, 92–99.
Simoni, D., Lengani D., & Guida, R. (2016). A wavelet-based intermittency detection technique frompiv investigations in transitional boundary layers. Experiments in Fluids, 57, 145.
Stengos, Th. (2021). Recent developments in cryptocurrency markets: Co-Movements, spillovers and forecasting. Journal of Risk and Financial Management, 14(91), 1-3.
Tiwari, A.K., Kumar, S., & Pathak, R. (2019). Modelling the dynamics of Bitcoin and Litecoin: GARCH versus stochastic volatility models. Applied Economics, 51, 4073–4082.
Torrence, C., & Webster, P.J. (1999). Interdecadal changes in the ENSO–monsoon system. Journal of Climate, 12(8), 2679-2690.
Wei, W.C. (2018). Liquidity and market efficiency in cryptocurrencies. Economics Letters, 168, 21–24.
Whelan, K. (2013). How is bitcoin different from the dollar? Forbes. URL: http://www.forbes.com/sites/karlwhelan/ 2013/11/19/how-is-bitcoin-different-from-the-dollar.