بررسی تحلیلی میزان توجه به برخی مؤلفه‌های اقتصادی منتخب در کتب درسی منتخب دبستان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار گروه روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

10.22103/jdc.2022.18465.1170

چکیده

هدف: هدف این مقاله بررسی و تبیین میزان توجه به مؤلفه‌های اقتصادی منتخب و تحلیل آن در محتوای کتب منتخب دبستان (شامل تحلیل محتوای اسنادی)، است.
 روش: روش انتخاب این مؤلفه‌ها بر اساس مبانی نظری اقتصاد کلاسیک در توصیف «انسان عقلایی» و همچنین نظریة انکلس در توصیف «انسان مدرن» تکوین یافته وشامل مهم‌ترین مؤلفه‌ها جهت دست یابی به توسعه یافتگی هستند. جامعه آماری شامل 10 جلد از کتب منتخب دبستان است و پایایی و روایی صوری آن از نظر متخصصان بررسی و تأیید شده است. داده‌های اسنادی کیفی با استفاده از شاخص‌های توصیفی در فرآیند آنتروپی شانون جهت رتبه بندی مورد تحلیل قرار گرفته است.
 یافته‌ها: یافته‌های نتایج حاصل از کلمه شماری پژوهش نشان داد که کتب منتخب دبستان تنها حدود 4/3% (7463 کلمه از 219069 کلمة موجود) از کل کلمات شمرده شده در این کتب به مؤلفه‌های اقتصادی منتخب، اختصاص یافته.
 نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده از این پژوهش، حاکی از توجه اندک به مؤلفه‌های اقتصادی منتخب در کتب منتخب دبستان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آذر، عادل (1380). بسط و توسعه روش آنتروپی شانون برای پردازش داده‌ها در تحلیل محتوا. فصلنامه علمی- پژوهشی علوم انسانی، 11(38-37)، 18-1.
حرفتی سبحانی لیل‌آبادی، محمد (1395). تحلیل محتوای کتاب درسی دوره اول و دوم متوسطه از منظر توجه به آموزش کمک‌های اولیه.  نشریه امداد و نجات، 4(8)، 120-103.
شارل، ژید و شارل، ژیست (1370). تاریخ عقاید اقتصادی، ترجمة کریم سنجابی انتشارات دانشگاه تهران.
عقیلی، سید رمضان (1400). تحلیلی بر وضعیت ارزش‌های اخلاقی در کتب درسی دوره ابتدایی: روش آنتروپی شانون.  فصلنامه علمی تربیت اسلامی، 16(35)، 164-143.
غفوری ساداتیه، ماندانا؛ خداپرست مشهدی، مهدی و سلیمی‌فر، مصطفی (1395). اندازه گیری کارایی خارجی آموزش رسمی و بررسی آثار آن بر رشد اقتصاد ایران طی سال‌های 1392-1354. فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 8(29)، 44-31.
طالب‌زاده شیخلار، داود؛ فتاحی، مریم و ایمان‌زاده، علی (1401). شناسایی مؤلفه‌های تربیت اقتصادی در قرآن کریم و میزان انعکاس آن در اسناد بالا دستی. فصلنامه علمی- پژوهشی مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، انتشار بر خط.
محمدی مهر، غلامرضا (1394). روش تحلیل محتوا (راهنمای عملی تحقیق).  چاپ فر نگار رنگ.
References
Aghion, P., & Howitt, P. (1998). Endogenous growth theory. MIT Press.
Benhabib, J., & Spiegel, M.M. (1994). The role of human capital in economic development: Evidence from aggregate cross-country data. Journal of Monetary Economics, 34(2), 143–174.
Benhabib, J., & Spiegel, M.M. (2005). Human capital and technology diffusion. In P. Aghion & S. N. Durlauf (Eds.), Handbook of economic growth (pp. 935–966). North Holland.
Buckles, S., & Watts, M. (1997). National standards in economics, history, social studies. The American Economic Review, 29(2), 157-166.
Chang, Ch.Ch., Tsai, L.T., & Wu, K.Ch. (2018). Content analysis of statistics for mathematics textbooks: A comparative study in Taiwan. China, Singapore, and USA. International Journal of Social Sciences, 65(1), 1-15.
Hanushek, E.A., & Ludger, W. (2017). School resources and student achievement: A review of cross-country economic research. First Online: 28 September 2016
Fitri Arifah, K. (2018). Content analysis of competences and scientific approach in English textbook. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 5(3), 219-233.
Hanushek, E.A., & Woessmann, L. (2020). The economic impacts of learning losses.Organisation for Economic Co-Operation and Development, 1-23.
Hanushek, E.A. (2021). Education and economic growth. Hoover institution, Stanford university and ludger woessmann, IFO institute, Ludwig maximilian university of munich. Published online: 31 August 2021. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190625979.013.651.
Inkeles, A. (1969). Making modern: On the causes and consequences of individual change in six development countries. American Journal of Sociology, 75(2) 208-225.
Łukasz, G., Witkowska, E., & Witkowski, B. (2021). How does education quality affect economic growth? Publisher’s Note: MDPI stays neutral, Published: 5 June 2021, Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw, 00-241 Warsaw, Poland; lgoczek@wne.uw.edu.pl.
Lucas, R.E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3–42.
Mankiw, N.G., Romer, D., & Weil, D. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. Quarterly Journal of Economics, 107(2), 407–437.
Nelson, R.R., & Phelps, E. (1966). Investment in humans, technology diffusion and economic growth. American Economic Review, 56(2), 69–75.
Stryzhak, O. (2020). The relationship between education, income, economic freedom and happiness. Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Tourism Department, 9-A Nauky Ave. Kharkiv, 61166, Ukraine.
Pritchett, L. (2006). Does learning to add up add up? The returns to schooling in aggregate data.
Psacharopolos. (1996). Economics of education: A research a genda. Economics OF Education Review, 4, 339-344.
Ranis, G. (2004). Human development and economic growth. Yale University Economic Growth Center Discussion Paper, No. 887.p 2-15. Available at SSRN.
Romer, P. (1990). Endogenous technological change. Journal of Political Economy, 99(5, pt. 2), S71–S102.
Shannon, C.E. (1984). A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journan, 27, 106-111.
Schumpeter, J.A. (2006). Theorie der wirtschaftlichen entwicklung [The theory of economic development]. Duncker & Humblot. (Original work published 1912).
Solow, R.M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65–94.
Welch, F. (1970). Education in production. Journal of Political Economy, 78(1), 35–59.