تأثیر سرعت تغییرات سود بر نوسانات پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران.

10.22103/jdc.2022.19038.1208

چکیده

هدف: سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه به دنبال دستیابی و به‌کارگیری استراتژی‌هایی هستند که به مدد آن، بتوانند بر چالش‌های موجود در بازار فائق آیند. از جمله عوامل مطرح، سرعت تغییرات سود است که عدم شناسایی آن، زمینه‌ساز تضعیف تحلیل صورت‌های مالی، واکنش افراطی سرمایه‌گذاران، عدم تخصیص بهینه پرتفوی توسط آن‌ها و به‌تبع، افزایش نوسانات پرتفوی سهام است. از این‌ رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سرعت تغییرات سود و نوسانات پرتفوی سهام است.
روش: با توجه به ویژگی‌ها و اطلاعات قابل‌دسترس، تعداد 87 شرکت‌ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1388 تا 1399 مهیا گردید. برای اندازه‌گیری متغیر نوسانات پرتفوی سهام، از مدل وانگ و همکاران (2010) و متغیر سرعت تغییرات سود، از مدل کورونن (2013) استفاده گردید. همچنین آزمون فرضیه‌های پژوهش نیز به کمک مدل رگرسیون حداقل مربعات تعمیم‌یافته صورت پذیرفت.
یافته‌ها: نتایج حاصل مؤید این است بین سرعت تغییرات مثبت و منفی سود با نوسانات پرتفوی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: نوسانات پرتفوی سهام موردتوجه بسیاری از سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران حوزه پولی و مالی قرار گرفته است. افزایش دامنه نوسانات پرتفوی سهام منجر به تضعیف کارکردهای بازارهای مالی می‌شود به نحوی که تغییرات در قالبی ناپایدار و نامنظم صورت می‌پذیرند و در نهایت، شرایط نامطمئنی بروز می‌یابد که تصمیم‌های اقتصادی با مخاطره و هزینه بیشتری همراه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


امیرتیموری، راضیه؛ جلائی، سید عبدالمجید و زاینده‌رودی، محسن (1396). بررسی تأثیر هم‌زمانی چرخه‌های تجاری ایران و آلمان بر اصطکاک و عمق بازارهای مالی ایران (رهیافت مارکوف سوئیچینگ بیزین‌ور). تحقیقات مالی، 6(3)، 364-341.
احمدی امین، الهه و تحریری، آرش (1398). تأثیر انتقال ورشکستگی در صنعت بر محتوای اطلاعاتی سود شرکت‌ها. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 26(1)، 18-1.
اخگر، محمد امید و کرانی، فاطمه (1398). بررسی تأثیر اصطکاک‌های بازار بر محدودیت مالی با تأکید بر ارتباط‌های سیاسی. پژوهش‌های حسابداری مالی، 11(2)، 37-17.
ایزدی‌نیا، ناصر و کربلایی کریم، امیرحسین (1391). شناسایی تأثیر متغیرهای منتخب مالی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 4(1)، 30-17.
بدری، احمد؛ فضیلت، فرهاد و شهابی، سعید (1393). بررسی ارتباط بین شتاب سود با بازده سهام. دانش حسابداری مالی، 1(2)، 55-41.
برآسود، مهدی و زمردیان، غلامرضا (1398). بررسی رفتار سرمایه‌گذاران در انتخاب پرتفوی سهام (رویکرد مالی کلاسیک یا رویکرد مالی رفتاری). دانش سرمایه‌گذاری، 8(29)، 114-101.
بزرگ اصل، موسی و صاحبقرانی، امیرعباس (1392). پیش‌بینی بازده غیرعادی بر مبنای مدل مبتنی بر شتاب سود و صنعت در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11(38)، 67-53.
بنی مهد، بهمن؛ مراد‌زاده فرد، مهدی و مروارید عراقی، فاطمه (1393). تغییرات مثبت سود هر سهم و قیمت سهام: آزمون فرضیه ثبات رفتاری. حسابداری مدیریت، 7(20)، 77-67.
پورزمانی، زهرا (1396). کارایی معیارهای ارزیابی ریسک در تئوری فرامدرن پرتفوی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در دوران رونق تجاری. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 9(33)، 80-65.
تقی‌زاده یزدی، محمدرضا؛ فلاح‌پور، سعید و احمدی مقدم، محمد (1395). انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از برنامه‎ریزی فرا آرمانی و برنامه‎ریزی آرمانی ترتیبی توسعه‎یافته. تحقیقات مالی، 18(4)، 612-591.
دارابی، رؤیا؛ وقفی، سیدحسام؛ حبیب زاده، سیدجواد و آهنگری، مهناز (1395). انتخاب پرتفوی بهینه سهام در شرکت‌های پذیرفته شده‌ بورس اوراق بهادار تهران به روش ICDE. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 9(31)، 122-111.
راجی زاده، سپیده؛ تائبی نقندری، امیرحسین و زینلی، حدیث (1400). تأثیر اصطکاک مالی بر سرعت همگرایی قیمت سهام. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 12(47)، 69-43.
رستمی، علی؛ رستمی، محمدرضا . چاوشی، کاظم. (1394). بررسی تأثیر تنوع‌بخشی پرتفوی بر ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران. چشم‌انداز مدیریت مالی، 5(12)، 133-109.
رودری، سهیل؛ همایونی فر، مسعود و سلیمی فر، مصطفی (1399). تأثیر نوسانات نرخ ارز و سهام بر کارایی تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی. اقتصاد و توسعه کشاورزی، 34(1)، 96-81.
سلیمانی، ایمان و عرب صالحی، مهدی (1398). عوامل تعیین کننده نوسان پذیری غیرسیستماتیک بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشم‌انداز مدیریت مالی، 9(26)، 119-97.
شاهرخی ساردو، سعید؛ محمدآبادی، محمدجواد و مرسل پور، مقدس (1399). بررسی تأثیر سرعت تعدیل ساختار سرمایه بهینه بر شتاب سود. رویکردهای پژوهش‌های نوین در مدیریت و حسابداری، 4(47)، 141-121.
صالح نژاد، سیدحسن؛ وقفی، سیدحسام؛ صادقیان، بهرام وآهنگری، مهناز(1394). بررسی تأثیر رشد پایدار سود بر واکنش قیمت سهام به ویژگی های پیش بینی سود سهم. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4(16)، 70-51.
عباسی آقاملکی، حامد؛ عبدلی، قهرمان؛ سوری، علی و ابراهیمی، محسن (1397). تأثیر نوآوری بر نوسانات سهام شرکت‌های داروسازی بورس اوراق بهادار تهران. اقتصاد مالی (اقتصاد مالی و توسعه)، 12(45)، 49-27.
کاظمی، محبوبه و غنایی، کمال (1395). بررسی تاثیر محدودیت‌های مالی و متغیرهای رشد بر نوسان‌پذیری قیمت سهام شرکت‌ها. چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران.
فلاح مهدی دوست، زهرا و جهانشاد، آزیتا (1395). شکاف بین اهرم مالی واقعی و اهرم بهینه با توجه به ریسک ورشکستگی شرکت‌ها. دانش سرمایه‌گذاری، 5(19)، 82-67.
قالیباف اصل، حسن؛ محمدی، شاپور و قدک‌فروشان، مریم (1393). بررسی رابطه شتاب سود و نقدشوندگی بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 18(2)، 193-181.
محمدیان، اسماء (1397). تأثیر آنتروپی بر رابطه بین تخصص حسابرس و شتاب سود. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان.
نبوی چاشمی، علی و یوسفی کرچنگی، رحمان (1390). تعیین پرتفوی بهینه با استفاده از تکنیک برنامه‌ریزی آرمانی فازی FGP.  مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 2(9)، 131-107.
محمدی باغملائی، حسین؛ پارسا، حجت؛ طهماسبی، سعید و حاجیانی، پرویز (1400). کاربرد معیار آنتروپی‌تجمعی و الگوریتم PSO در بهینه‌سازی سبد سهام شرکت‌های پتروشیمی بازار بورس اوراق بهادار. مجله توسعه و سرمایه، 6(2)، 41-55.
مهام، کیهان؛ حیدری، محمدرضا (1393). رشد سرمایه‌گذاری و رابطه بین ارزش بازار سهام، سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام. دانش حسابداری مالی، 1(2)، 98-79.
میرعسکری، سید رضا؛ محفوظی، غلامرضا و شعبانی نژاد ماسوله، متین (1397). بررسی رابطۀ همزمانی قیمت سهام و توزیع بازده. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 6(3)، 66-51.
هاشمی دهچی، مجید؛ ایزدی نیا، ناصر و امیری، هادی (1400). تأثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر نوسانات ویژۀ بازده سهام با تأکید بر کیفیت گزارشگری مالی. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 9(3)، 18-1.
References
Abbasi Agha Maleki, H., Abdoli, Gh., Suri, A., & Ebrahimi, M. (2019). The effect of innovation on stock fluctuations of pharmaceutical companies of Tehran Stock Exchange. Financial Economics, 12(45), 27-49 [In Persian].
Abd El-Wahed Khalifa, H. (2020). Characterizing solution for stock portfolio problem via pythagorean fuzzy approach. Environmental Energy and Economic Research, 4(2), 127-134.
Ahmadi Amin, E., & Tahriri, A. (2019). The effect of bankruptcy contagion on earnings informativeness. Accounting and Auditing Review, 26(1), 1-18 [In Persian].
Akhgar, M., & Korani, F. (2019). Investigating the effects of market frictions on financial constraint with emphasis on political connection. Financial Accounting Research, 11(2), 17-37 [In Persian].
AmirTeimoori, R., Jalaee, S., & Zayandeh Roodi, M. (2017). Investigating the impact of Iran-Germany business cycle synchronization on the friction and depth of financial markets in Iran (Markov switching bayesian var method). Financial Research Journal, 19(3), 341-364 [In Persian].
Badri, A., Fazilat, F., & Shahabi, S. (2014). Association between earning acceleration and stock return. Financial Accounting Knowledge, 1(2), 41-55 [In Persian].
Bani Mahd, B., Moradzadeh Fard, M., & Morvarid Iraqi, F. (2014). Positive change of earnings per share and share price: Functional fixation hypothesis. Management Accounting, 7(20), 67-77 [In Persian].
Barasoud, M., & Zomorodian, G. (2019). Comparative study of the behavior of investors in equity portfolio (Classic financial approach or behavioral finance approach). Journal of Investment Knowledge, 8(29), 101-114 [In Persian].
Buraprathep, S., Khanthavit A., & Pattarathammas, S. (2015). Moving toward efficiency: The study of time-varying informational efficiency in the Stock Exchange of Thailand. Working Paper. Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University, Bangkok, Thailand.
Bozorge Asl, M., & Sahebgharani, A. (2012). Prediction of abnormal return according profit and industry momentum model in Tehran Stock Exchange. Empirical Studies in Financial Accounting, 10(38), 53-67 [In Persian].
Cakici, N., & Tan, S. (2014). Size, value, and momentum in developed countries equity returns: Macroeconomic and liquidity exposures. International Journal of Monetary and Finance, In Press, Accepted Manuscript, Available Online 10 January, 1-59.
Cao, Y., Myers, L.A., & Sougiannis, T. (2011). Does earnings acceleration convey information? Review of Accounting Studies, 16(4), 1-47.
Chen, X., Kim, K.A., Yao, T., & Yu, T. (2010). On the predictability of Chinese stock returns. Pacific-Basin Finance Journal, 18(4), 403-425.
Darabi, R., Vaghfi, S., Habibzadeh, S., & Ahangari, M. (2016). Select optimal portfolio of stock in companies listed at Tehran Stock Exchange. Financial Knowledge of Securities Analysis, 9(31), 111-122 [In Persian].
Daeli, C.E. (2018). Determinants of firm value: A case study of cigarette companies listed on the Indonesia Stock Exchange. International Journal of Managerial Studies and Research, 6(2), 51-59.
Emerson, R., Hall, S., & Zalewska-Mitura, A. (1997). Evolving market efficiency with an application to some Bulgarian shares. Economics of Planning, 30(2-3), 75-90.
Fallah Mahdidoust, Z., & Jahanshad, A. (2016). The gap between actual and optimal leverage financial leverage due to risk of bankruptcy. Journal of Investment Knowledge, 5(19), 67-82 [In Persian].
Fonou-Dombeu, N.C., Mbonigaba, J., & Olarewaju, O.M. (2022). Earnings quality measures and stock return volatility in South Africa. Future Business Journal, 8(4), 1-15.
Ghalibafasl, H., Mohammadi, Sh., & Ghadak foroshan, M. (2014). Investigating the relationship between profit acceleration and stock market liquidity in Tehran Stock Exchange. Management Research in Iran, 18(2), 193-181 [In Persian].
Guerard, J., & Saxena, A. (2018). A case study of forecasted earnings acceleration and stock selection in global and emerging stock markets. Frontiers in Applied Mathematics and Statistics, 4(4), 1-9.
Hashemi Dehchi, M., Izadinia, N., & Amiri, H. (2021). The effect of financial statement comparability on idiosyncratic return volatility by emphasis on the financial reporting quality. Journal of Asset Management and Financing, 9(3), 1-18 [In Persian].
Handy, C.M. (2013). Earnings volatility: Concepts, measurement, and accounting for its increase in the United States, 1971-2009. Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate Schoolof Cornell University. https://hdl.handle.net/1813/34215
He, Sh., & Narayanamoorthy G.S. (2020). Earnings acceleration and stock returns. Journal of Accounting and Economics, 69(1), 1-34
Izadinia, N., & Karbalaee, A. (2012). Identifying the effect of selected financial variables on stock return in. Journal of Financial Accounting Research, 4(1), 17-30 [In Persian].
Kazemi, M., & Ghenaei, K. (2016). Investigating the impact of financial constraints and growth variables on corporate stock price fluctuation. Fourth International Conference on Applied Research in Management and Accounting, Tehran [In Persian].
Khanthavit, A. (2016). The fast and slow speed of convergence to market efficiency a note for large and small stocks on the stock exchange of Thailand. Social Science Asia, 2(2), 1-6.
Kuronen A.M. (2013). What drives earnings acceleration and does it convey valuable information? Aalto University, P.O. BOX 11000, 00076 AALTO, www.aalto.fi.
Kumari, J., Mahakud, J., & Hiremath, G.S. (2017). Determinants of idiosyncratic volatility: Evidence from the Indian stock market. Research in International Business and Finance, 41, 172-184.
Liu X., Hu C., Huang, B., & Foley, M. (2010). Momentum and market States: International Evidence. Journal of International Finance and Economics, 10(4), 80-88.
Maham, K., heidari, M. (2014). Investment growth and the relation between equity value, earnings, and equity book value. Financial Accounting Knowledge, 1(2), 79-98[In Persian].
 
Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. Journal of Finance, 7, 77- 91.
Meeuwis, M. (2020). Wealth fluctuations and risk preferences: Evidence from U.S. Investor Portfolio. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3653324.
MirAskari, S., Mahfoozi, G., & Shabani Nejad Mousoleh, M. (2018). Investigating the relationship between stock price synchronicity and return distribution. Journal of Asset Management and Financing, 6(3), 51-66 [In Persian].
Mohammadian, A. (2018). The effect of entropy on the relationship between auditor expertise and profit acceleration. Master Thesis, Islamic Azad University, Kerman Branch [In Persian].
Mohammadi Baghmolaei, H., Parsa, H., Tahmasebi, S., & Hajiani, P. (2021). Application of Cumulative Entropy Measure and PSO Algorithm in Tehran Stock Exchange Petrochemical Companies Portfolio Optimization. Journal of Development and Capital, 6(2), 41-55[In Persian].
Nabavi Chashmi, A., & Yousefi Kerchangi, R. (2011). Determining the optimal portfolio using FGP. Financial Engineering and Portfolio Management, 2(9), 107-131 [In Persian].
Nichols, C., & Wahlen, J. (2004). How do earnings numbers relate to stock returns? A review of classic accounting research with updated evidence. Accounting Horizons, 18(4), 263–286.
Rajizadeh, S., Taebi Noghondari, A., & Zeinali, H. (2021). The effect of financial friction on the speed of stock price convergence. Financial Engineering and Portfolio Management, 12(47), 43-69 [In Persian].
Rostami, A., Rostami, M.R., & Chavoshi, K. (2016). Investigating the effect of portfolio diversification on adverse risk in Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Management Perspective, 5(12), 109-133 [In Persian].
Pourzamani, Z. (2017). Efficiency of risk assessment criteria in postmodern theory of portfolio in mutual funds during the boom. Financial Accounting and Auditing Research, 9(33), 80-65 [In Persian].
Roudari, S., Homayounifar, M., & Salimifar, M. (2020). The effect of exchange rate and stock index fluctuations on the efficiency of agricultural facilities. Journal of Agricultural Economics and Development, 34(1), 81-96 [In Persian].
Rowena, J.H. (2017). Earnings volatility, dividend policy, and asset growth influence stock price volatility in manufacturing companies on the Indonesia stock exchange period 2013-2015. Journal of Office Administration, 5(2), 231-242.
Rusdiyanto, R., & Narsa, I.M. (2019). The effects of earnings volatility, net income and comprehensive income on stock prices on banking companies on the Indonesia stock exchange. International Review of Management and Marketing, 9(6), 18-24.
Sastrawati, W., & Saarce, E.H. (2016). Analysis of the effect of corporate governance on earnings management practices. Business Accounting Review, 5(1), 253-265.
Saleh Nejad, S. Hasan., Waqfi, S.H., Sadeghian, B., & Ahangari, Mahnaz (2016). Investigating the impact of sustainable profit growth on the reaction of stock prices to the features of stock profit forecast. Experimental Accounting Research, 4(16), 51-70[In Persian].
Saucedo, G.D. (2014), The effects of human capital and voluntary human capital disclosures on investors’ decision-making and assessments of firm value. Ph.D. Dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University. http://hdl.handle.net/10919/46978
Shafi, M. (2014). Determinants influencing individual investor behavior. Arabian Journal of Business and Management Review, 2, 61–71.
Schumaker, R.P., & Maida, N. (2018). Analysis of stock price movement following financial news article release. Communications of the IIMA, 16(1), Article 1.
Shahrokhi Sardo, S., Mohammadabadi, M., Morsalpour, M. (2020). Investigating the effect of optimal capital structure adjustment speed on profit acceleration. Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 4 (47), 121-141 [In Persian].
Sidantha, I.N.B., Nu, A., & Mulyadi, J. (2016). Other comprehensive income presentation: Investment in the infrastructure and utilities industry. Jiafe, 2(2), 59-71.
Soleimani, I., & ArabSalehi, M. (2019). Determinants of idiosyncratic volatility in listed firms on Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Management Perspective, 9(26), 97-119 [In Persian].
Subiyakti, A.N. (2017). Pengaruh earnings volatility terhadap earnings response coefficient pada saat konvergensi ifrs di indonesia. E-Journal Akuntansi EQUITY, 3(3), 24-37.
Sukesti, F., Ghozali, I., Fuad, F., Kharis Almasihari, A., & Nurcahyono, N. (2021). Factors affecting the stock price: The role of firm performance. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(2), 165–173.
Suman, & Warne, D.P. (2012). Investment behavior of individual investor in stock market. International Journal of Research in Finance & Marketing, 2, 2231–5985.
Shuoyuan, H., & Ganapathi, N. (2018). Earnings acceleration and stock returns. Journal of Accounting and Economics, 69(1), 1-34.
Taghizadeh Yazdi, M., Fallahpour, S., & Ahmadi Moghaddam, M. (2017). Portfolio selection by means of Meta-goal programming and extended lexicography goal programming approaches. Financial Research Journal, 18(4), 591-612 [In Persian].
Wang, J., Wang, Q., & Shao, J. (2010). Fluctuations of stock price model by statistical physics systems. Mathematical and Computer Modelling, 51(6), 431-440.
Xiang, X., Dong, F., & Chen, J. (2021). Financing constraints and stock price volatility empirical evidence from Shanghai and Shenzhen A-share listed companies. E3S Web Conf., 235 (2021) 01029 DOI: https://doi.org/ 10.1051/e3sconf/202123501029.
Xuezhou, W., Hussain, RY., Salameh, A.A., Hussain, H., Khan, A.B., & Fareed, M. (2022). Does firm growth impede or expedite insolvency risk? A mediated moderation model of leverage maturity and potential fixed collaterals. Frontiers in Environmental Science, 10. 10.3389/fenvs.2022.841380.