طراحی الگوی بهره‌برداری از فرصت‌ها در راستای توسعه کارآفرینی در صنعت پسماند ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه کارآفرین بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران.

3 استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران.

10.22103/jdc.2022.19795.1267

چکیده

هدف: در حالی که راه‌های زیادی برای دستیابی به رشد و افزایش بهره وری وجود دارد؛ اما استفاده از فرصت‌های کارآفرینی با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و ایجاد بازارهای جدید به شکل قابل توجهی منجر به افزایش ثروت و بهبود اقتصاد ملی کشورها می‌گردد.
 روش: این پژوهش با هدف طراحی الگوی بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه درصنعت پسماند ایران بر آن است تا بینشی جهت دستیابی به بهره‌وری بواسطه شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه ایجاد نماید. روش تحقیق در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات، کیفی از نوع «تحلیل محتوا» است. روش گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته است.
 یافته‌ها: مصاحبه با مشارکت‌کنندگان تا رسیدن به نقطه اشباع نظری ادامه یافته است که این مهم با انجام 12 مصاحبه حاصل گردید. مشارکت‌کنندگان با روش گلوله برفی و هدفمند انتخاب شده‌اند. تجزیه و تحلیل داده‌ها به واسطه سه مرحله کد گذاری با نرم‌افزار MAXQDA2020 بوده است. بر اساس نتایج تحقیق «قوانین و اسناد بالادستی،فرهنگ‌سازی و آموزش، فناوری، نهادها» در بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه در صنعت پسماند مؤثرند.
 نتیجه‌گیری: در این الگو قوانین و اسناد بالادستی مشتمل بر «اصلاح و بهبود قوانین و قوانین حمایتی»؛فرهنگ‌سازی و آموزش مشتمل بر «فرهنگ کارآفرینانه در حوزه پسماند،آموزش کارآفرینانه» نهادها مشتمل بر «نهادهای رسمی و نهادهای غیر رسمی»؛ فناوری مشتمل بر «جذب و کاربرد» مشخص گردید بر اساس نتایج تحقیق؛ پیشنهادات کاربردی ارائه گردید بر این اساس ترسیم چشم انداز، نهادسازی، فرهنگ‌سازی و استفاده از فناوری نوین پیشنهادگردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اثنی عشری، هاجر (1401). تأثیر مدیریت پسماند بر روش‌های تأمین مالی، مطالعه موردی شهرداری شهر کرمان. نخستین کنفرانس ملی چالش‌های محیط زیست: صنعت و معدن سبز، تهران، https://civilica.com/doc/1491710.
آقایی ابیانه، بنفشه؛ صالحی، صادق و کلانتری عبدالحسین (1394). بررسی تأثیر هنجارهای زیست‌محیطی بر بازیافت پسماندهای خانگی: موردمطالعه منطقه هفت تهران. بررسی مسائل اجتماعی ایران، 6(2)، 236-215.
خنیفر، حسین ومسلمی، ناهید (1398). اصول و مبانی روش‌های پژوهش کیفی رویکردی نو وکاربردی (جلد اول). انتشارات نگاه دانش، تهران.
خسروی، یونس و اشجعی، حمید (1395). مکان یاب یدفن پسماند شهری شهر قزوین با استفاده از روش AHP. انسان و محیط زیست، 15(4)، 63-51.
خواستار، حمزه (1388). ارائه روشی برای محاسبه پایایی مرحله کدگذاری در مصاحبه‌های پژوهشی. روش‌شناسی علوم انسانی، 15(58)، 174-161.
دیانتی، مژگان؛ کریمی؛ آصف و اکبری، مرتضی (1397) تأثیرخودکارآمدی کارآفرینانه بر تشخیص فرصت‌ها:با ملاحظه نقش اشتیاق کارآفرینانه شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم‌وفناوری شهر تهران. توسعه کارآفرینی، 11(1)، 80-61.
ذوقی، محمدجواد؛ قویدل، آریامن و سعیدی، محسن (1395). مقایسه انتشار گاز گلخانه‌ای در سیستم‌های مدیریت پسماند با استفاده از ارزیابی چرخه عمر (LCA). علوم و تکنولوژی محیط زیست، 18(3)، 99-91.
رخشانی‌نسب حمیدرضا و صفری خدیجه (1395). برنامه‌ریزی راهبردی مدیریت پسماند شهر زاهدان. علوم وتکنولوژی محیط زیست، 18(3)، 164-149.
رضایی میرقائد، محسن (1394). فرایند خلق و کشف فرصت کارآفرینانه. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 8(2)، 231-215.
رماوندی، بهمن؛ بهروزی، حلیمه و پرنیانی، نسرین (1392). بررسی پتانسیل و چالش‌های توسعه بازیافت پسماند در شهر بوشهر. پژوهان، 12(2)، 36-28.
روستائی، مهدی (1400). بحران پسماند و ضرورت الگوبرداری از شهرهای موفق جهان. یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری، تهران، https://civilica.com/doc/1494584.
شریف‌زاده، محمدشریف؛ عبدالله‌زاده، غلامحسین و رهبری، محمد (1398). شناسایی و اولویت‌بندی زمینه‌های توسعه کسب و کارهای سبز در استان گلستان. توسعه کارآفرینی، د12(2)، 219-201.
صفری، علی؛ خواجه‌پور، آرزو و شائمی، علی (1395). طراحی مدل پورتفولیوی کارآفرینی (مورد مطالعه: کارآفرینی پورتفولیو در شهر اصفهان). فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، 9(2)، 316-297.
طاهری، علی‌اصغر (1399). نقش مدیریت پسماند در تأمین مالی شهرداری تهران. کنفرانس بین‌المللی مدل‌ها و تکنیک‌های کمی در مدیریت، قزوین، https://civilica.com/doc/1468999.
کردنائیج، اسدالله؛ خائف الهی، احمدعلی؛ زالی، محمدرضا و رفیعی فرشته (1391). تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه در صنعت بیمارستانی (مورد مطالعه: بیمارستان دکتر شریعتی). چشم انداز مدیریت بازرگانی، 11، 118-101.
میرترابی، مهدیه‌السادات؛ شفیعی، فاطمه و رضوانفر، احمد (1392). به کارگیری منابع اطلاعاتی و کانال‌های ارتباطی در فرایند پذیرش مدیریت پسماند روستایی. نشریه محیط زیست طبیعی، 66(3)، 339-329.
نیک‌رفتار، طیبه و حسینی، الهه (1395). تأثیر دانش پیشین بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه (مورد مطالعه: آژانس‌های گردشگری مشارکت‌کننده در نمایشگاه گردشگری شهر شیراز). توسعه کارآفرینی، 9(4)، 748-731.
References
Aghayee abianeh, B., Salehi, S., & Kalantari, A. (2015). A Study of the effects of environmental norms on household waste recycling. Journal of Social Problems of Iran, 6(2), 215-236 [In Persian].
Alvarez, S.A., Young, S.L., & Woolley, J.L. (2015). Opportunities and institutions: A co-creation story of the king crab industry. Journal of Business Venturing, 30(1), 95-112.
Baron, R.A. (2004). Opportunity recognition: A cognitive perspective”,lally school of management & technology. Academy of Management Best Conference Paper 2004 ENT: A2.
Bresman, H. (2013). Changing routines: A process model of vicarious group learning in pharmaceutical R&D. Academy of Management Journal, 56(1), 35–61.
Bui, T.D., Tsai, F.M., Tseng, M.L., & Ali, M.H. (2020) Identifying sustainable solid waste management barriers in practice using the fuzzy Delphi method, Resources. Conservation and Recycling, 154, 104625.
Davidsson, P. (2015). Entrepreneurial opportunities and the entrepreneurship nexus: A re-conceptualization. Journal of Business Venturing, 30(5), 674-695.
Davidsson, P. (2016). Researching entrepreneurship. New York: Springer.
Diyanati, M., Karimi, A., & Akbari, M. (2018). The impact of entrepreneurial self-efficacy on the recognition of Opportunities with respect to the passion of entrepreneurship. Journal of Entrepreneurship Development, 11(1), 61-80 [In Persian].
Esna Ashari, H. (2022). The effect of waste management on financing methods, a case study of Kerman city municipality. The First National Conference on Environmental Challenges: Green Industry and Mining, Tehran, https://civilica.com/doc/1491710 [In Persian].
Ferramosca, S. (2019). A worldwide empirical analysis of the accounting behaviour in the waste management sector. Waste Management, 88, 211–225.
Fidelis, R., Marco Ferreira, A., Antunes, L.C., & Komatsu, A.K. (2020). Socio-productive inclusion of scavengers in municipal solid waste management in Brazil: Practices, paradigms and future prospects. Resources, Conservation and Recycling, 154, 104594
Franco, M.A. (2019). A system dynamics approach to product design and business model strategies for the circular economy. Journal of Cleaner Production, 241, 118327.
Horne, J., Recker, M., Michelfelder, I., Jay, J., & Kratzer, J. (2020). Exploring entrepreneurship related to the sustainable development goals- mapping new venture activities with semi-automated content analysis. Journal of Cleaner Production, 242, 118052.
Kaplan Mintza, K., Hennc, L., Parkd, J., & Kurman, J. (2019). What predicts household waste management behaviors? Culture and type of behavior as moderators. Resources, Conservation & Recycling, 145, 11–18.
Khanifar, H., & Muslimi, N. (2018). The principles and basics of qualitative research methods, a new and practical approach (Volume 1). Negah Danesh Publishing House, Tehran [In Persian].
Khastar, H. (2009). A method for calculating coding reliability in qualitative research interviews. Methodology of Social Sciences and Humanities, 15(58), 161-174 [In Persian].
Khosravi, Y., & Ashjaei, H. (2017). Landfill site selection for urban hysteresis of Qazvin city using the AHP in ArcGIS software. Human & Environment, 15(4), 51-63 [In Persian].
Kurdanaij, A., Khaif Elahi, A.A., Zali, M.R., & Rafiei, F. (2011). Identifying entrepreneurial opportunities in the hospital industry (case study: Dr. Shariati Hospital). Business Management Perspectives, 11, 101-118 [In Persian].
Lehtonen, M., Kojo, M., Jartti, T., Litmanen, T., & Kari, M. (2020) The roles of the state and social licence to operate? Lessons from nuclear waste management in Finland, France, and Sweden. Energy Research and Social Science, 61, 101353.
Maclennan, B.L.A., Bergeron, S.J. (2013). 3D digital city platforms as collaborative and decision-making tools for small municipalities and rural areas, Sustainable Practices: Concepts. Methodologies, Tools, and Applications, 1, 537-550.
Minelgaitė, A.A., & Liobikienė, G. (2019) Waste problem in European Union and its influence on waste management behaviours. Science of the Total Environment, 667, 86–93.
Mirtorabi, M. S., Shafiee, F., & Rezvanfar, A. (2013). Applying information resources and communication channels in adoption process of rural waste comprehensive management. Journal of Natural Environment, 66(3), 329-339 [In Persian].
Morseletto, P. (2020). Targets for a circular economy. Resources, Conservation and Recycling, 153, 104553.
Nikraftar, T., & Hosseini, E. (2017). The effect of prior knowledge on entrepreneurial opportunity recognition (the Case study of tourism agencies participating in tourism fairs in Shiraz). Journal of Entrepreneurship Development, 9(4), 731-748 [In Persian].
Nuschelera, D., Engelena, A., & Zahra, S.A. (2019). The role of top management teams in transforming technologybased new ventures' product introductions into growth. Journal of Business Venturing, 34(1), 122-140.
Pirani, S.I., & Arafat, H.A. (2014). Solid waste management in the hospitality industry: A review. Journal of Environmental Management, 146, 320-336.
Raimondo, M., Caracciolo, F., Cembalo, L., Chinnici, G., Pecorino, B., & D'Amico, M. (2018). Making virtue out of necessity: Managing the citrus waste supply chain for bioeconomy applications. Sustainability (Switzerland), 10(12), 4821.
Rakhshaninasab, H., & Safari, K. (2016). Strategic Planning Management of Solid Waste in Zahedan City Using SWOT Method. Journal of Environmental Science and Technology, 18(3), 149-164 [In Persian].
Ramavandi, B., Behrouzi., H., Parniani, N. (2014). Investigation of the potential and challenges of development of solid waste recycling in Bushehr. Pajouhan Science Journal, 12(2), 28-36 [In Persian].
Rezaei Mirgha’ed, M. (2015). The Process of Entrepreneurial Opportunity Creation and Exploration. Journal of Entrepreneurship Development, 8(2), 215-231 [In Persian].
Rostai, M. (2021). The waste crisis and the need to follow the example of the successful cities of the world. The 11th International Conference on Management, Finance, Business, Bank, Economy and Accounting, Tehran, https://civilica.com/doc/1494584 [In Persian].
Safari, A., & Khajepoor, A. (2016). Designing an Portfolio Entrepreneurship Model: Case Study of Isfahan’s Portfolio Entrepreneurship. Journal of Entrepreneurship Development, 9(2), 297-316 [In Persian].
Sakhdari, K. (2016). Corporate entrepreneurship: A review and future research agenda. Technology Innovation Management Review, 6(8), 5-18.
Shane، S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25(1), 217-226.
Sharifzadeh, M.Sh., Abdollahzadeh, G., & Rahbari, M. (2019). Identification and Prioritization of Green Enterprise Development Areas in Golestan Province. Journal of Entrepreneurship Development, 12(2), 201-219 [In Persian].
Sobel, R.S. (2008). Testing baumol: Institutional quality and the productivity of entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 23(6), 641-655.
Spigel, B. (2015). The relational organization of entrepreneurial ecosystems. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(1), 12167.
Stephens, M. (2020) Cities as custodians for entrepreneurial opportunity. Urban Book Series, 2020, 31-49.
Subhasish D., Lee, S.H., Kumar, P., Kim, K.H., & Lee, S.S. (2019). Satya sundar bhattacharya, solid waste management: Scope and the challenge of sustainability. Journal of Cleaner Production, 10, 658-678.
Taheri, A.A. (2019). The role of waste management in the financing of Tehran municipality. International Conference on Quantitative Models and Techniques in Management, Qazvin, https://civilica.com/doc/ 1468999 [In Persian].
Van Engeland, J., Beliën, J., De Boeck, L., & De Jaeger, S. (2020). Literature review: Strategic network optimization models in waste reverse supply chains. Omega (United Kingdom), 91, 102012.
Yuan, Y., & Yabe, M. (2015). Residents’ preferences for household kitchen waste source separation services in Beijing: A choice experiment approach. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12(1), 176-190.
Zoghi, M., Ghavidel, A., & Saeedi, M. (2016). Comparison of Greenhouse Gas Emissions in Solid Waste Management Systems Using Life Cycle Assessment (LCA). Journal of Environmental Science and Technology, 18(3), 91-99 [In Persian].