کلیدواژه‌ها = عملکرد مالی
شناسایی و رتبه‌بندی اطلاعات مالی و غیرمالی تأثیرگذار برعملکرد شرکت‌ها با تأکید بر چرخه‌های سیاسی و تجاری

دوره 8، شماره 2، دی 1402، صفحه 197-218

10.22103/jdc.2022.20006.1285

محمدجواد سلیمی؛ علی رحمانی؛ محمد حسن ابراهیمی سرو علیا؛ کیوان شیخی


سرمایه فکری و تأثیر آن بر عملکرد مالی شرکت‌های داروئی

دوره 7، شماره 2، آذر 1401، صفحه 157-172

10.22103/jdc.2022.19019.1207

وحید کفیلی؛ مهدی میرزائی نظام آباد؛ حسین حسینلو