دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، تیر 1388، صفحه 7-173 
بررسی تأثیر کاهش نرخ مالیات در سال 1380 بر سیاست تقسیم سود

صفحه 33-54

10.22103/jdc.2009.1900

دکتر محمد کاشانی پور؛ دکتر علی رحمانی؛ جابر هادی‌نژاد