کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
بررسی عوامل اقتصادی-نهادی و زیست محیطی بر امید به زندگی سالم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.22103/jdc.2024.22043.1415

سید محمد سیدی؛ نرگس صالح نیا؛ حامد مختاری ترشیزی؛ حسن اعمی بنده قرائی


بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر توسعه مالی (مقایسه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)

دوره 8، شماره 2، دی 1402، صفحه 31-50

10.22103/jdc.2022.19573.1252

ناصر شمس قارنه؛ فربد پارسا؛ محمدجواد مقبلی؛ احسان سپهوند؛ محمدرضا رضائی فر


اثر غیرخطی نهادها و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی هشت کشور اسلامی در حال توسعه (رهیافت الگوی انتقال ملایم در داده‌های تابلویی)

دوره 7، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 157-180

10.22103/jdc.2021.18367.1164

مهدی یزدان شناس باحقوق؛ فرزانه خلیلی؛ مجید افشاری راد؛ عبدالرحیم هاشمی دیزج


تأثیر تورم بر رشد اقتصادی: رهیافت متاآنالیز

دوره 5، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 137-151

10.22103/jdc.2020.16094.1099

علی سایه میری؛ کمال احمدی؛ مهدی امیدی


بررسی رابطه رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های مخابراتی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 227-240

10.22103/jdc.2020.13268.1057

محمد سخنور؛ رویا حسین‌پور