دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 9-200 
4. محرکهای مؤثر بر مدیریت سود

صفحه 103-125

10.22103/jdc.2008.1894

دکتر علی ثقفی؛ دکتر مهدی بهار مقدم