اثر تحریم‌های اقتصادی بر اندازه اقتصاد غیررسمی در ایران

دوره 6، شماره 2، دی 1400، صفحه 1-18

10.22103/jdc.2021.17960.1144

فاطمه هواس‌بیگی؛ حشمت اله عسگری؛ محمد اوشنی


بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمد در ایران

دوره 7، شماره 2، آذر 1401، صفحه 1-19

10.22103/jdc.2022.18973.1203

آزاد خانزادی؛ علی توسلی نیا؛ علی بهنیا؛ میثم سلطانی


اثر نااطمینانی‌تورم بر شادی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌ توسعه

دوره 8، شماره 2، دی 1402، صفحه 1-29

10.22103/jdc.2023.19861.1274

جواد طاهری زاده اناری پور؛ عبدالعلی منصف؛ مژگان معلمی؛ جهانگیر بیابانی،؛ مهدی نجاتی


رابطه بین خالص داراییهای عملیاتی و بازده آینده سهام

دوره 3، شماره 1، تیر 1389، صفحه 7-29

10.22103/jdc.2010.1913

دکتر موسی بزرگ اصل؛ یحیی شیری


بررسی رابطۀ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کیفیت نهادی روی فقر

دوره 4، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 7-26

10.22103/jdc.2018.2058

دکتراحمد اسد زاده؛ زینب حیدری داد؛ زینب جامه شورانی


بررسی رابطه کارایی فنی تولیدکنندگان پسته با سطح زیرکشت (مطالعه موردی استان کرمان)

دوره 2، شماره 2، بهمن 1388، صفحه 9-24

10.22103/jdc.2009.1906

دکتر حسین اکبری فرد؛ دکتر حسین مهرابی بشرآبادی


تحلیل تأثیر شوک‌های کلان اقتصادی بر متغیرهای سیاستی پولی و مالی در ایران با رویکرد قاعده تیلور: روش BVAR

دوره 7، شماره 2، آذر 1401، صفحه 21-48

10.22103/jdc.2022.18949.1200

فائزه ذریه محمدعلی؛ محمدرضا ناهیدی امیرخیر؛ سیدعلی پایتختی اسکویی؛ رضا رنج‌پور


تأثیر تحریم بانک مرکزی بر انباشت سرمایه مالی بخش خصوصی در ایران

دوره 8، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 23-43

10.22103/jdc.2022.19867.1275

محمدعلی مقصودپور؛ مصطفی سلیمی فر؛ نرگس صالح‌نیا


تاثیر آزاد سازی تجاری بر سطح اشتغال کشور

دوره 1، شماره 1، تیر 1387، صفحه 27-46

10.22103/jdc.2007.1885

دکتر سیدکمیل طیبی؛ نرجس ذاکرفر


شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات همراه بانک نزد مشتریان (مطالعه موردی مشتریان بانک پارسیان در شهر تهران)

دوره 4، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 27-47

10.22103/jdc.2018.2059

دکتر محمد محمودی میمند؛ علی گرامی کویری‌نژاد؛ مصطفی محمودی میمند


رابطه برخی از ابزارهای حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام

دوره 3، شماره 1، تیر 1389، صفحه 31-59

10.22103/jdc.2010.1914

دکتر حسین اعتمادی؛ امیر رسائیان؛ حسین کردتبار